De crisis rond COVID-19 roept veel (kennis)vragen op. Vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden, maar ook vragen voor beantwoording op langere termijn. De vragen gaan over vele verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, leefstijl en solidariteit.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  heeft het RIVM gevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een systematisch overzicht van de effecten en de impact van COVID-19 en van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van mensen.

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken

De basis voor deze rapportages vormt de wekelijks door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)  samengestelde lijst van relevante onderzoeken. Ook niet door ZonMw gefinancierde COVID-19 onderzoeken worden meegenomen. Zodoende ontstaat een breed overzicht van relevante studies over de impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving.

Periodieke rapportage

De rapportages zijn groeidocumenten waarin periodiek een overzicht wordt gepresenteerd van de nieuwste inzichten. Daarom publiceren we telkens een geactualiseerde versie. De inhoud van de rapportages is gebaseerd op de beschikbare resultaten zoals weergegeven in de betreffende onderzoeksrapporten. De mate van gedetailleerdheid en onderbouwing van de resultaten verschilt per onderzoeksrapport.

Deze kennisintegratie komt mede tot stand in nauwe samenwerking met ZonMw en VWS.

Factsheet

De factsheet Mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis (maart 2022) bevat een overzicht van de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en de leefstijl van mensen in Nederland.

Rapportages

Inmiddels zijn er 16 rapportages verschenen, gebaseerd op de ZonMw-inventarisatie van relevante COVID-19 onderzoeken: zie het overzicht onderaan de pagina. Rapportage 8 bevat de inhoud van alle rapportages uit de periode mei - oktober 2020.