In de omgeving van Schiphol zijn mensen bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van ultrafijn stof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijn stof schadelijk is voor de gezondheid, maar er is – ook internationaal - nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar. Daarom voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek uit naar mogelijke negatieve effecten van ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Hiervoor werken we samen met verschillende onderzoeksinstituten, zoals TNO, Universiteit van Utrecht-IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)  en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (locatie AMC Academic Medical Center). Ook de  plaatselijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en werken aan dit onderzoek mee.  Om het maatschappelijk perspectief in te brengen vindt  regelmatig overleg plaats met de omgevingspartijen: KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, BARIN, Schiphol Group, Bewonersvertegenwoordigers, Milieufederatie Noord Holland, Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) heeft aan het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. We kijken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot eind 2021.

Om meer te weten te komen over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid is het onderzoek opgedeeld in drie onderdelen. Met het eerste onderzoek ‘meten en berekenen’ willen we meer informatie krijgen over hoeveel ultrafijnstof er in de lucht is in de omgeving van Schiphol. Dit geeft informatie over de mate waarop mensen blootgesteld worden aan ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Met het tweede onderzoek ‘acute effecten’ willen we meer te weten komen over of het ultrafijn stof direct effect op de gezondheid kan veroorzaken. Ook vergelijken we in deze studie de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer). Met het derde onderzoek willen we alle opgebouwde kennis combineren in een studie naar lange termijn effecten.

Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen in het onderzoek. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).

Studie basisschoolkinderen

studie volwassenen

Studie lange termijn

Meten & rekenen