• De resultaten die hier beschreven worden zijn gebaseerd op de vraag ‘‘Heeft u nog opmerkingen over de coronamaatregelen in het algemeen, dan kunt u dat hieronder schrijven”. De vraag wordt gesteld aan het einde van de vragenlijst.  
  • 17% van de deelnemers liet een opmerkingen achter. Deze deelnemers zijn wat vaker niet gevaccineerd, heeft wat minder draagvlak voor maatregelen en wat minder vertrouwen in het coronabeleid dan deelnemers die geen opmerking maken. Antwoorden zijn niet representatief voor de gemiddelde deelnemer aan het vragenlijstonderzoek of de Nederlandse bevolking. Wel laten ze zien wat er speelt onder een deel van de deelnemers aan het onderzoek.
  • De beschreven resultaten kunnen gebruikt worden om patronen over de tijd in het vragenlijstonderzoek te duiden en signalen op te vangen over zaken die spelen in de samenleving>

Deelnemers die de open vraag hebben beantwoord benoemen vaak wat ze vinden van het geldende maatregelenpakket en delen hun zorgen en onvrede. Deze meetronde schetst een tweedeling: aan de ene kant een groep die zorgen uit over de snelheid van versoepelen, de stijgende besmettingen en de besmettingsrisico’s, aan de andere kant een groep die blijdschap deelt over de versoepelingen en vrijheden. Daarnaast geeft een substantiële groep deelnemers aan dat er verder moet worden gekeken dan corona. Daarbij staan een toekomstplan (Hoe zit het met herhaald vaccineren? Mogelijke oplevingen in de herfst? Een nieuwe variant?) en ook de oorlog in Oekraïne centraal. Ten opzichte van de vorige meetronde geven veel minder deelnemers een open antwoord (toen 39%). Een klein aantal deelnemers uit een sterk ongenoegen gericht op de overheid. De opmerkingen in deze meetronde zijn minder gericht op thema’s die voorheen veel zorg of onvrede met zich meebrachten zoals tegenstrijdigheid van maatregelen, tekorten in zorg, onderwijs of horeca sluitingen, vaccinatieplicht of het coronatoegangsbewijs. Ook wordt minder vaak de vergelijking gemaakt met de corona aanpak in andere landen. In deze meetronde uiten meer deelnemers dan voorheen tevredenheid over de stappen die zijn genomen. Hieronder beschrijven we de belangrijkste thema’s:  

In de vorige meetronde ontstond het beeld dat de deelnemers omikron minder ernstig achtten dan verwacht (daling in risicoperceptie), en deelnemers geven aan dat de overheid (en de Nederlandse burger) een voorbeeld diende te nemen aan andere landen die ook open konden. In deze meetronde zien we twee perspectieven. Aan de ene kant geeft een groep deelnemers aan blij te zijn dat zij nu weer meer kunnen. Deelnemers noemen hun vrijheid weer terug te hebben. Ook vragen deelnemers om meer versoepelingen, zoals het afschaffen van het mondkapje in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer) of het afschaffen van het testbeleid en de quarantaineplicht. Voor dit laatste geven deelnemers als reden dat testen een belasting is voor het milieu en thuisblijven een te veel impact heeft op uitval op het werk. Dit is voor het eerst sinds de invoering van het test-, quarantaine- en isolatiebeleid, dat deelnemers dit in algemene zin aangeven. In de vorige meetronde werd deze impact al wel ervaren in relatie tot uitval op school onder kinderen en ouders.  

Citaat 1

‘Ik heb de 2e boosterprik al gehad. Voel me nu weer veiliger. Ik ben wel blij dat er nu weer meer mogelijk is (uit eten gaan). Ik heb mijn vrijheid terug.’

‘Fijn dat het alles bijna wordt opgeheven! #backtonormal’

‘Haal die quarantaine plicht eraf. Ziek is ziek maar een positieve test is niet meteen ziek! Dit kost veel werkgevers een hoop geld. Veroorzaakt een hoop stress rondom planningen etc. Met een griepje blijf je ook geen week thuis als het na 1 dag al over is.’

Een andere groep deelnemers maakt zich juist zorgen over de losgelaten basismaatregelen. Deelnemers benoemen dat deze maatregelen te snel worden afgeschaft en te veel tegelijk. Vooral de mondkapjes maatregel op drukke plekken en het loslaten van de 1,5 meter afstand worden vaak benoemd. Deze maatregelen kosten volgens sommige deelnemers weinig moeite om na te leven en een leven zonder deze maatregelen brengt (nog) te veel besmettingsrisico met zich mee. De maatregelen hadden daarom niet versoepeld moeten worden. Een deelgroep geeft aan zich zorgen te maken omdat COVID-19 nog niet weg is, maar de samenleving of overheid wel doet alsof dit het geval is: nog steeds worden veel mensen ziek of krijgen long-covid. Een kleine groep deelnemers uit dan ook specifiek de behoefte tot (opnieuw) aanscherping van deze basismaatregelen.

1. extra citaat

‘Veel te vroeg alle beperkingen opgeheven, graag weer de anderhalve meter en het mondkapje weer terug!’

‘Ik vind het erg jammer dat de maatregelen vrijwel geheel en binnenkort helemaal zijn afgeschaft. Daardoor verspreidt het virus zich veel sneller en dat is onwenselijk omdat veel mensen er toch een aantal dagen tot een paar weken flink beroerd van zijn en ca 10% long-covid krijgt, met alle gevolgen vandoen.’

Deze groep deelnemers benoemt ook zorgen over de stijgende besmettingscijfers. Veelgenoemde voorbeelden van ‘te vroege’ versoepelingen gaan over het vieren van carnaval en de wintersportvakantie, die volgens deelnemers tot onnodige hoeveelheden besmettingen hebben geleid. Met de stijgende besmettingscijfers uiten deelnemers ook meer zorgen over besmettingsgevaar (verhoogde risicoperceptie). Een groep deelnemers uit hier boosheid over, een andere groep geeft als gevolg hiervan aan zich nu minder veilig te voelen.

1. extra citaat (2)

‘Ik denk dat ze de versoepelingen zoals dragen van mondkapje en het vieren van carnaval niet hadden moeten loslaten... je ziet nu hoe snel de cijfers weer groeien.’

‘Ik vind het belachelijk, ondoordacht en onverantwoord dat de basismaatregelen niet meer verplicht zijn. Nota bene in een periode dat mede inwoners van Nederland naar de wintersport gaan of massaal carnaval vieren. Ik maak me hier boos en bezorgd over. Ik voel mij niet veilig meer.’

In beide perspectieven (blijheid of zorgen over versoepelingen) geven deelnemers aan dat het zonder maatregelen nog even wennen is. Sommigen geven aan hier op mentaal vlak last van te hebben, of zich juist terug te willen trekken. Voor enkele deelnemers gaat dit gepaard met angst.

1. extra citaat (3)

‘Bij het zingen in een koor vind ik het nog wel lastig dat er geen afstand meer is onderling.’

‘Ik heb ontzettend veel moeite me in de kantoortuin van mijn werk te kunnen concentreren nu we weer 2 van de 4 dagen naar het werk gaan. Het werken online is regulier geworden. Nu moet de oude manier van werken van voor corona ook weer normaal worden. Dat gaat denk ik langzamer dan ik gedacht had. Veel mensen om mij heen herkennen dit.’

‘Hoe meer er opengaat hoe verder ik me terugtrek maar ik blijf wel mijn hulp zien en naar de kapper gaan en dergelijke, ik vind het eng dat de 1,5 meter afstand weg is.’

Deelnemers geven vaker aan dat het met versoepelingen aankomt op de verantwoordelijkheid van burgers. Een groep deelnemers geeft aan deze verantwoordelijkheid fijn te vinden, en goed om te kunnen gaan met de nieuwe vrijheden. Deelnemers benoemen dat zij het eigen gezonde verstand gebruiken, zoals bewust afstand houden en zelftesten en deze verantwoordelijkheid ook echt te nemen.

Citaat 2

‘Sinds maatregelen verminderd zijn ben ik zelf veel vrijer. Maar ik doe wel regelmatig zelftesten.’

‘Fijn dat de verplichtingen binnenkort weg zijn en dat de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf komt te liggen.’

Daarnaast is er een groep deelnemers die benoemt dat in hun omgeving de burgerverantwoordelijkheid ver te zoeken is. Zij benoemen dat er vooral onverantwoord gedrag wordt vertoond, wat volgens de deelnemers als vervelend en onveilig wordt ervaren.

2. extra citaat

‘Mondkapjes in het openbaar vervoer zijn verplicht. De praktijk laat iets heel anders zien; men draagt niets, het kapje hangt ergens onder mond of neus. Niemand wordt erop aangesproken. De eigen verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Er is iets grondig mis met de algehele mentaliteit en verantwoordelijkheid voor elkaar.’

‘Ik vind mensen heel erg egoïstisch geworden en het valt me op dat bijna niemand meer zich houdt aan voorschriften en als persoon in een risicogroep voelt dat wel rot, en beangstigend.’

Door de verdere versoepelingen, stijgende besmettingen en mensen die zich vrijer bewegen (en daarmee meer verantwoordelijkheid bij burgers komt te liggen) hebben deelnemers meer zorgen over de effecten voor kwetsbare mensen. Men constateert dat terwijl de gemiddelde Nederlander meer vrijheid ervaart, betalen mensen met een kwetsbare gezondheid hiervoor de prijs. Sommigen zien dit als een terechte afweging. Anderen zien niet hoe kwetsbare mensen deel kunnen nemen aan de samenleving in deze omstandigheden en missen hierbij de benodigde begeleiding. Weer anderen benoemen dat het naleven van basismaatregelen, zoals afstand houden, een kleine moeite zou zijn, ten opzichte van de risico’s voor medisch kwetsbare mensen (zie het eerste thema). Ook wordt dit vaak samen genoemd met de verantwoordelijkheid die medeburgers zouden moeten nemen (zie het tweede thema).

Citaat 3

‘Alles loslaten geeft meer beperkingen voor de oudere en meer kwetsbare mensen. Maar dat is logisch voor de jongeren en gezonde volwassenen en dat is terecht.’

‘Ik vind dat er geen rekening wordt gehouden met mensen die een zwakkere gezondheid hebben, dat hoeft ook niet, maar voor deze mensen is het sinds het loslaten van de maatregelen wel weer moeilijker geworden.’

‘Voelt niet veilig dat alles zo goed als afgeschaft is, wordt afgeschaft. Het is onduidelijk wat kwetsbare mensen nu moeten of vooral niet moeten doen. En voor hoe lang, terwijl het lijkt of iedereen gewoon weer zijn leven leeft.’

In deze meetronde geeft een groep deelnemers aan dat corona minder centraal staat. Deze groep is onder te verdelen in drie subgroepen. De eerste geeft aan dat corona als voorbij voelt, dat de endemische fase is begonnen of dat ze nu gewoon leven met het virus.

Citaat 4

‘Corona voelt als voorbij: booster gehad, geïnfecteerd geraakt en hersteld, zomer komt eraan. In de herfst kijken we weer verder hopelijk geen nieuwe variant.’

‘Ik leef mijn leven en als ik na 3 prikken besmet raak met omikron het zij zo, ik volg de besmettingsaantallen en verder laat ik het nu langs mij heen gaan.’

De tweede benoemt expliciet dat andere thema’s belangrijker zijn, zoals de oorlog in Oekraïne. Voor het eerst zien we dat deelnemers expliciet benoemen dat andere zaken hen meer bezighouden en ze hier meer impact van ervaren dan van corona.

De derde groep benoemt dat niet voor hen maar voor de overheid andere thema’s nu belangrijker zijn: zij nemen waar dat de overheid minder communiceert over corona, omdat de oorlog in Oekraïne nu centraal staat. Voor sommige deelnemers bevestigt dit dat het coronabeleid nooit noodzakelijk was.

4. extra citaat

‘Door de oorlog in Oekraine is corona op de achtergrond geraakt […] Wat er gebeurt in Oekraine is nu zoveel groter en dat bepaald de gemoedstoestand van mij en alle mensen om mij heen. Al die vluchtende mensen oud en jong…’

‘Je hoort niets meer [van de overheid], oorlog is nu belangrijker lijkt wel. Volgens mij zijn wij behoorlijk in de maling genomen.’

In deze meetronde stijgt de aandacht voor preventie van volgende pandemieën. Veel deelnemers vinden doorleven belangrijk, maar lijken deze tijd ook te gebruiken om te reflecteren over een breder tijdsbestek. Daarbij benoemen deelnemers wat ze beleidsmisstappen in de afgelopen jaren vonden (bijv. dat kerken open mochten blijven maar scholen dicht gingen, of hoeveel maatschappelijke onrust de QR-code teweegbracht). Hierbij noemen deelnemers regelmatig de mentale impact van maatregelen. Sommige deelnemers geven aan te hopen dat er geleerd wordt van de impact van maatregelen. Anderen noemen regelmatig de kortzichtigheid van beleidsmakers en vragen hen om stil te staan bij de keuzen die gemaakt zijn.

Ook wil men graag een plan zien voor de nabije toekomst: wat gaan we doen als het in de herfst of bij een nieuwe variant weer erger wordt? Een groep deelnemers noemt factoren die meegenomen zouden moeten worden, zoals omgang met een nieuwe variant of opleving, de impact op de zorg, duidelijkheid over herhaalde vaccinatie en het testbeleid. Daarnaast geven enkele deelnemers aan nooit meer een harde lockdown of invoering van het coronatoegangsbewijs te willen.

Citaat 5

‘Ik zou het fijn vinden om een update te krijgen over de toekomstvisie van het coronabeleid: wat doen we bij een ‘ergere’ variant? Wat als de ziekenhuizen vol liggen? Etc.’

‘Zo langzamerhand ben ik er wel klaar mee. Het word tijd dat een lange termijn procedure wordt uitgerold en bekendgemaakt. Jaarlijkse vaccinatie net als de griepprik?’

‘Adviseer nooit, nooit, nooit meer lockdown. Hou alles open. Laat mensen zelf kiezen.’

De vragenlijst van meetronde 19 is afgenomen tussen 9 en 13 maart 2022. Sinds de vorige meetronde (19-23 januari 2022) zijn veel maatregelen stapsgewijs versoepeld of komen te vervallen. Eind januari gingen de meeste locaties onder voorwaarden weer open en werden de quarantaineregels versoepeld. In februari ging alles open. Het advies voor bezoek thuis, de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en op drukke plekken buiten, het coronatoegangsbewijs en de afstandsplicht vervielen (afstand houden wordt nog wel geadviseerd). Ook kon er vanaf toen weer voor maximaal de helft van de werktijd op kantoor gewerkt worden. De veranderingen in maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van coronamaatregelen. 

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei 2020 | Ronde 3: 27 mei - 1 juni 2020 | Ronde 4: 17-21 juni 2020 | Ronde 5: 8-12 juli 2020 | Ronde 6: 19-23 augustus 2020 | Ronde 7: 30 september - 4 oktober 2020 | Ronde 8: 11-15 november 2020 | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari 2021 | Ronde 11: 24-28 maart 2021 | Ronde 12: 5-9 mei 2021 | Ronde 13: 16-20 juni 2021 | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus 2021 | Ronde 15: 8-12 september 2021 | Ronde 16: 20-24 oktober 2021 | Ronde 17: 24-28 november 2021 | Ronde 18: 19-23 januari 2022 | Ronde 19: 9-13 maart 2022