De Alimentair Consulenten zijn deskundigen in levensmiddelenmicrobiologie en voedselveiligheid en zijn georganiseerd in het Expertisecentrum voedselvergiftiging. Zij zijn in dienst van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Om de samenwerking tussen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bij de regionale bestrijding en preventie van voedselgerelateerde infecties te versterken en uit te bouwen, zijn Alimentair Consulenten (AC alimentair consulent (alimentair consulent )) aangesteld.

Samen met de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) en de RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten) vormt de AC de achtervang in de regionale afstemming tussen de GGD en de NVWA en zorgen voor versterking van de regionale humaan-alimentaire samenwerking bij infectieziektebestrijding.

Kerntaken AC:

  • Vervult een verbindende functie tussen de NVWA en de 7 GGD-regio’s;
  • Versterkt de samenwerking tussen de humane en alimentaire sector en faciliteert de kennisdeling tussen de betrokken ketenpartners;
  • Is contactpersoon voor de GGD'en voor inhoudelijke vragen over, voedselgerelateerde infecties en vragen over het beleid van de NVWA op dit gebied;
  • Signaleert knelpunten in deze regionale samenwerking;
  • Voert (vooral complexere) bronopsporingonderzoeken uit.
  • Coördinatie vanuit de NVWA bij multidisciplinair onderzoek.
  • Neemt jaarlijks deel aan Regionale Overleggen Infectieziektebestrijding (ROI).