Daar waar bij de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding contact met en/of overdracht via dieren of voedsel aan de orde is, wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) betrokken. In haar rol als toezichthouder op de voedselproductieketen, kan zij een belangrijke rol vervullen bij bronopsporing en bestrijding en preventie van relevante infectieziekten. 

Om de samenwerking bij de regionale bestrijding en preventie van zoönosen en voedsel gerelateerde infecties te versterken en uit te bouwen, zijn Regionaal Veterinair Consulenten (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)) en Alimentair Consulenten (AC alimentair consulent (alimentair consulent )) aangesteld, allen in dienst van de NVWA.
Regionaal Veterinair Consulenten zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid. Alimentair Consulten (AC) hebben specifieke deskundigheid in levensmiddelenmicrobiologie en tracering in de voedselketen.

Samen met de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten), vormen de AC en RVC de achtervang in de regionale afstemming tussen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de NVWA en zorgen voor versterking van de regionale samenwerking humaan-alimentair resp. humaan-veterinair bij infectieziektebestrijding.
Taken RVC en AC:

  • Vervult een liaisonfunctie tussen de NVWA en de GGD'en in de infectieziekteregio;
  • Legt verbindingen tussen de humane en veterinaire resp. alimentaire sector en faciliteert de kennisdeling tussen de sectoren;
  • Fungeert als vraagbaak voor de GGD'en in zijn/haar regio voor inhoudelijke vragen over zoönosen, voedsel gerelateerde infecties en vragen over het beleid van de NVWA opt dit gebied;
  • Signaleert knelpunten in de regionale samenwerking;
  • Voert (vooral complexere) bronopsporing onderzoeken uit.