De structuur van de infectieziektebestrijding in Nederland is uitgebreid met het team Regionale Epidemiologie Consulenten (REC’ers). Zij zijn de contactpersonen tussen de 7 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio’s en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM als het gaat over infectieziekten-epidemiologie. Zij adviseren en ondersteunen de regionale surveillance van infectieziekten, de uitvoering van uitbraakonderzoek en het opzetten van toegepast onderzoek bij GGD’en. Samen met de Regionale Arts Consulenten ( RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers) zorgen zij voor het onderlinge contact tussen de GGD-teams infectieziektebestrijding, epidemiologen en academische werkplaatsen in de regio.

Kerntaken REC’ers  

Surveillance en signalering

 • Ondersteuning bij het regionaal gebruiken van landelijke en regionale surveillancegegevens over infectieziekten;
 • Vertaling van de regionale surveillance informatie naar acties ten behoeve van de bestrijding van infectieziekten;
 • Verbinding van de regio’s met het RIVM om het verzamelen en begrijpen van regionale surveillancegegevens te verbeteren.

Uitbraakdetectie en -onderzoek

 • Methodologische ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en publiceren van uitbraakonderzoek;
 • Stimuleren van regionale samenwerking tussen de verschillende regio’s en het RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding) om expertise te delen;
 • Organiseren van bijscholing van medisch professionals in de regio, vooral gericht op het tijdig signaleren van toenames van infectieziekten en het inschatten van risicosituaties.

Toegepast epidemiologisch onderzoek

 • Bevorderen van de kwaliteit van onderzoek van infectieziekten-epidemiologie, door te helpen bij het opstellen van onderzoeksvragen, de opzet van onderzoek, de analyse en interpretatie van data en het delen van resultaten;
 • Ondersteuning van de teams infectieziektebestrijding bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen voor het regionaal programmabudget.

Uitvoering kerntaken REC’ers

 • Deelname aan periodieke overleggen bij het RIVM met de collega REC’ers;
 • Deelname  aan de Provinciale/Regionale overleggen Infectieziekten ( POI Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding)/ROI);
 • Agenderen van regio-overstijgende epidemiologische vraagstukken bij het RIVM;
 • Afstemming met het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM;
 • Samenwerking met de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers;
 • Ondersteuning van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met epidemiologisch onderzoek in geval van calamiteiten

Bekijk het activiteitenplan van de REC

Directe aanleiding voor het aanstellen van REC’ers

In januari 2021 is gestart met het opzetten van een structuur voor de REC. De bestrijding van de COVID-19-pandemie was hierbij het uitgangspunt omdat het belang van regionale infectieziekten-epidemiologie nu duidelijker is dan ooit. Alhoewel de REC’ers zich op dit moment vooral bezig houden met epidemiologische vraagstukken rond COVID-19 is hun takenpakket gericht op het hele palet van infectieziekten.

Contact

Jossy van den Boogaard, arts M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid) en infectieziekten-epidemioloog, is als kwartiermaker voor de REC-structuur aangesteld en zal de structuur ook coördineren. U kunt haar bereiken op jossy.van.den.boogaard@rivm.nl.