Onderstaande financiële overzichten zijn onderdeel van het departementale  financiële jaarverslag van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (zie pagina 130 van XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder Jaarverslagen 2017).

Baten
De baten in 2017 komen voor het grootste deel van opdrachten van het eigen moederdepartement (Ministerie van VWS; € 252,8 miljoen). De overige departementen waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor werkt zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (€ 58,9 miljoen ), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 14 miljoen) en andere departementen (€ 8,5 miljoen). Derden die opdrachten geven aan het RIVM zijn zowel nationale als internationale opdrachtgevers, bijvoorbeeld de EU European Union en de WHO (totaal derden: € 20,2 miljoen).
Lasten
De lasten (kosten) zijn grotendeels personele en materiële kosten. Eind 2017 was er 1.615 fte werkzaam bij het RIVM. Onder de materiële kosten vallen zaken als de huur van gebouwen, de inzet van andere uitvoeringsorganisaties door het RIVM en de inkoop van vaccins.
In 2017 heeft het RIVM een negatief resultaat behaald van € 5,8 miljoen. Dit is onttrokken aan de exploitatiereserve. Het RIVM heeft geen winstoogmerk.

De bezittingen van het RIVM staan op de balans.
Activa
De voorraden bestaan voornamelijk uit de voorraad vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. Van de debiteuren en nog te ontvangen posten is het grootste gedeelte (€ 20,6 miljoen) een vordering op ministeries en andere agentschappen voor (onderzoeks)projecten. De liquide middelen geven het bedrag aan dat op de balansdatum beschikbaar is om rekeningen te voldoen.
Passiva
Het RIVM is toegestaan om € 17,3 miljoen eigen vermogen te hebben, 5% ten opzichte van de omzet in de afgelopen 3 jaar. Het negatieve resultaat van € 5,8 miljoen wordt onttrokken aan de exploitatiereserve (€ 14,7 miljoen). De post voorzieningen is een reservering voor specifieke toekomstige verplichtingen die nog een onzeker karakter hebben. De grootste post bij de passiva zijn de nog te betalen posten. Voor een groot gedeelte zijn dit nog uit te voeren opdrachten van opdrachtgevers. Deze schulden bestaan voor € 76,5 miljoen dan ook uit rechten van ministeries en andere agentschappen.