Sinds begin januari 2021 zijn er vaccins tegen het coronavirus beschikbaar in Nederland. Inmiddels heeft iedereen die dat wil de kans gehad om zich te laten vaccineren (ook kinderen vanaf 5 jaar) en een boosterprik te halen. Op dit moment worden mensen die vanwege hun leeftijd of een specifieke medische aandoening een groter risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus uitgenodigd voor een herhaalprik. Deelnemers aan het vragenlijstonderzoek is gevraagd of zij zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus of dat nog van plan zijn, en hoe ze denken over vaccinatie tegen het coronavirus.

  • De resultaten komen uit een cohortstudie. Dit betekent dat we mensen volgen over de tijd. Sommige mensen blijven meedoen, anderen stoppen, en weer anderen stromen later in. Dit type onderzoek is geschikt om patronen over de tijd te bestuderen (bijvoorbeeld ‘er is een toename in vertrouwen van 15 procentpunt’) en vergelijkingen te maken binnen personen (‘Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden is 5 procentpunt lager dan voor regelmatig handen wassen’).
  • Het cohort is demografisch niet representatief voor de Nederlandse bevolking (zie toelichting). Cijfers op één tijdstip, zoals ‘de vaccinatiegraad’ in juli 2021, kunnen afwijken van onderzoeken die op dat moment een representatief sample hebben geworven en gewogen. We beoordelen deze afwijkingen elke ronde t.o.v. de cijfers op het Coronadashboard en die blijken beperkt (0 - 10 procentpunt). Waar deze verschillen wel duidelijk aanwezig zijn, geven we dit aan.
  • De (booster)vaccinatiegraad onder de deelnemers aan dit vragenlijst onderzoek is hoger dan de geregistreerde (booster) vaccinatiegraad. De onderstaande gegevens zijn dus niet geschikt om de landelijke vaccinatiebereidheid op dit moment te duiden.

In meetronde 20 heeft 96% van de deelnemers minimaal één vaccinatie tegen het coronavirus gehad. 15 deelnemers zijn nog van plan een eerste vaccinatie te halen. 4% wil zich niet laten vaccineren. Onder de deelnemers die al minimaal één vaccinatie hebben gehad of die nog willen nemen, is de bereidheid voor een boostervaccinatie 94%: 92% heeft de boostervaccinatie gehad, 2% is van plan om de booster te nemen, 2% twijfelt nog en 4% van de deelnemers wil geen booster.

De (booster)vaccinatiegraad onder de deelnemers aan dit vragenlijstonderzoek is hoger dan de geregistreerde (booster)vaccinatiegraad. De onderstaande gegevens zijn dus niet geschikt om de landelijke vaccinatiebereidheid op dit moment te duiden.

De Gezondheidsraad adviseert om een tweede boostervaccinatie tegen het coronavirus aan te bieden aan mensen die vanwege hun leeftijd of een specifieke medische aandoening een groter risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. Hierbij is de leeftijdsgrens tussen meetronde 19 en 20 verlaagd van 70 jaar naar 60 jaar. 86% van de deelnemers die een boostervaccinatie hebben gehad of van plan zijn deze te nemen, geeft aan in aanmerking te komen voor zo’n tweede boostervaccinatie of herhaalprik. Van de deelnemers die in aanmerking komen voor een herhaalprik heeft 61% de prik al gehad, 19% is bereid de herhaalprik nog te halen, 13% twijfelt nog en 7% wil geen herhaalprik.

De meest gegeven redenen om wel een herhaalprik te nemen onder deelnemers die wel bereid zijn om de herhaalprik te nemen of hier nog over twijfelen zijn het beschermen van zichzelf of hun omgeving tegen het coronavirus. Deelnemers die niet bereid zijn om de herhaalprik te nemen of nog twijfelen geven als belangrijkste redenen om geen herhaalprik te nemen dat eerdere vaccinatie(s) hen voldoende beschermen en dat ze niet bezig willen blijven met vaccinaties tegen het coronavirus.

In de huidige meetronde is de vaccinatiebereidheid voor de herhaalprik vergeleken met de bereidheid in meetronde 19. 73% van de deelnemers die in meetronde 19 in aanmerking kwamen (70+ of met een specifieke medische aandoening) en toen aangaven bereid te zijn om een herhaalprik te nemen, hebben deze ondertussen ook gehaald. 19% heeft zich nog niet laten vaccineren, 8% twijfelt of is niet bereid. Van de deelnemers die in ronde 19 in aanmerking kwamen maar niet bereid waren om de herhaalprik te halen, heeft 14% in ronde 20 toch een herhaalprik gehaald en is nog 4% bereid om deze te halen. 

De vragenlijst van meetronde 20 is afgenomen tussen 8 en 12 juni 2022. Sinds de vorige meetronde (9-13 maart 2022) zijn alle coronamaatregelen komen te vervallen. Er is geen thuiswerkadvies meer, en na een positieve zelftest is geen bevestiging bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meer nodig. Er gelden nog wel adviezen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, zoals: hygiëne-adviezen, thuisblijven en (zelf)testen bij klachten, in isolatie gaan na een positieve (zelf)test en vaccineren. De veranderingen in maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van coronamaatregelen. Vanwege de andere fase van de pandemie en het afschalen van de maatregelen, wordt het vragenlijstonderzoek na ronde 19 eens per kwartaal uitgevoerd in plaats van zeswekelijks.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei 2020 | Ronde 3: 27 mei - 1 juni 2020 | Ronde 4: 17-21 juni 2020 | Ronde 5: 8-12 juli 2020 | Ronde 6: 19-23 augustus 2020 | Ronde 7: 30 september - 4 oktober 2020 | Ronde 8: 11-15 november 2020 | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari 2021 | Ronde 11: 24-28 maart 2021 | Ronde 12: 5-9 mei 2021 | Ronde 13: 16-20 juni 2021 | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus 2021 | Ronde 15: 8-12 september 2021 | Ronde 16: 20-24 oktober 2021 | Ronde 17: 24-28 november 2021 | Ronde 18: 19-23 januari 2022 | Ronde 19: 9-13 maart 2022 | Ronde 20: 8-12 juni 2022