Vaccinatiebereidheid - RIVM Corona Gedragsunit

Welke factoren zijn van invloed op deelname aan vaccinatie en welke sentimenten en overwegingen hebben mensen bij de keuze voor het ontvangen van een vaccinatie? De Corona Gedragsunit heeft diverse onderzoeken uitgevoerd over vaccinatiebereidheid. Met de opgehaalde informatie kan de overheid transparant communiceren over de vaccinatiecampagne, zodat de burger een geïnformeerde keuze kan maken.

Cijfers

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (samen met de regionale GGD’en) elke zes weken een grootschalig vragenlijstonderzoek. Hierin vind je onder andere actuele cijfers over vaccinatiebereidheid.  Naast het vragenlijstonderzoek is er nog een aanvullend onderzoek: het Trendonderzoek. Voor dit onderzoek wordt driewekelijks een (landelijk en regionaal) representatieve steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. De cijfers presenteren we op het dashboard coronavirus van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Ook hierin staan actuele cijfers over vaccinatiebereidheid.

Publicaties

Op 30 juni 2021 is na advies van de Gezondheidsraad besloten om ook gezonde kinderen tussen 12 en 18 jaar het BioNTech/Pfizer vaccin aan te bieden. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of zij zich willen laten vaccineren; kinderen tussen 12 en 15 beslissen samen met de ouders waarbij de wens van het kind leidend is. In Vaccinatiebereidheid bij jongeren (d.d. 2 juli 2021) geven we inzicht in de vaccinatiebereidheid van zowel kinderen als ouders, en factoren die samenhangen met deze keuze. 

De kennisupdate Deelname aan COVID-19 vaccinatie - stand van zaken (d.d. 5 juni 2021) is ontwikkeld op basis van onderzoek dat sinds begin 2021 heeft plaatsgevonden. We bouwen daarmee voort op de inzichten, vragen en suggesties die in de 'Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19 vaccinatie' (zie hieronder) zijn gepresenteerd. 

Specifiek inzicht levert de memo Vaccinatiebereidheid COVID-19 onder groepen met een migratieachtergrond; verkenning van beïnvloedende factoren en strategieën voor communicatie en beleid. Hierbij is gebruik gemaakt van resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en interviews met experts.

Het maken van geïnformeerde keuzes over het wel of niet laten vaccineren tegen COVID-19 kan bijdragen aan het draagvlak op de langere termijn. In Drie pijlers voor een effectieve en evenwichtige vaccinatiecampagne (d.d. 8 april 2021) is beschreven welke drie elementen van belang zijn om burgers in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken.

De Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19 vaccinatie (d.d. 12 januari 2021) bevat concrete resultaten en suggesties voor communicatie en beleid, gericht op het adequaat informeren van doelgroepen. Zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om zich al dan niet te laten vaccineren. 

In Twijfels, onzekerheden en behoeften bij coronavaccinatie: kwalitatief en kwantitatief onderzoek (d.d. 28 januari 2021) is onderzocht welke sentimenten spelen en welke overwegingen mensen hebben bij de keuze voor het ontvangen van een coronavaccinatie.  Van dit onderzoek is inmiddels ook een Engelse versie verschenen: Expressions of doubt and concern in relation to COVID-19 vaccination: a mixed methodological approach (6 May 2021).

Internationale publicaties

In Understanding a national increase in COVID-19 vaccination intention, the Netherlands, November 2020–March 2021 (9 September 2021, gepubliceerd op Eurosurveillance van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control), geven we een verklaring van de toename van de vaccinatiebereidheid in Nederland en welke factoren van invloed zijn op deelname aan vaccinatie.

Terug naar overzichtspagina