Op 7 februari 2023 is het voorstel voor een Europees verbod op PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) gepubliceerd door ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). Zo'n verbod wordt ook wel restrictie genoemd. Dit restrictievoorstel maakte Nederland samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden.

Doel van het restrictievoorstel is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen om de risico’s voor mens en milieu te beperken. Het voorstel richt zich op de hele groep van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) om vervanging van de ene PFAS door een andere te voorkomen. De vijf Europese landen hebben de voorbereidingen gedaan en het voorstel ingediend. Dit was de eerste stap. Maar voordat het verbod er is, volgt nog een lang en intensief traject. De  voortgang van het restrictiedossier is te volgen op de website van ECHA.

Van intentie naar voorstel tot besluitvorming

Er zijn drie fasen  in het proces om te komen tot een verbod op het gebruik van PFAS. De eerste fase is inmiddels volbracht en bestond uit het voorbereiden en het indienen van een restrictievoorstel. Het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)  en het RIVM werkten daarvoor samen met de partnerorganisaties van de betrokken lidstaten. Tijdens deze fase is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en is op verschillende momenten informatie ingewonnen bij betrokken bedrijven, overheden en organisaties.

In de tweede fase is het tijd voor openbare raadpleging. Iedereen kan nu inspraak hebben in het dossier en informatie aanleveren. Deze informatie wordt  verwerkt. Vervolgens stellen de wetenschappelijke comités van ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) hun advies op (het RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)  en het SEAC Socio-Economic Assessment Committee (Socio-Economic Assessment Committee)). In de derde fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Daarna treedt het verbod in werking.

Het proces in beeld

Europees PFAS verbod_ van intentie tot besluitvorming

 

Bekijk de video over het proces.

Uitgebreide informatie over het proces vindt u op de website van ECHA