Nationaal Plan Tuberculosebestrijding

Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen nodig zijn om tuberculose in Nederland op een effectieve wijze te bestrijden. Het streven is de overdracht van tuberculose terug te dringen  en om het aantal patiënten in deze periode met 25 % te verminderen. De belangrijkste maatregel om dat te bereiken is screening van immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen. Zij worden gescreend op latente tuberculose-infectie. Als er dan een infectie is vastgesteld, krijgen zij preventief een behandeling.

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst

De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is volgens de Wet publieke gezondheid (WpgWet Publieke Gezondheid) verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose. De 25 GGD’en in Nederland werken voor de tuberculosebestrijding samen in vier regionale expertisecentra (REC’s). GGD GHOR Nederland (koepelorganisatie van de GGD’en) werkt samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJIDienst Justitiële Inrichtingen) voor de screening van mensen in gevangenissen en met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COACentraal Orgaan opvang asielzoekers) voor de screening van asielzoekers.

Binnen de GGD'en werkt een team van artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch-technisch medewerkers in de tuberculosebestrijding. Hun taken zijn:

  • diagnostiek, behandeling en begeleiding van tbcTuberculose-patiënten en mensen met een latente tuberculose infectie;
  • geven van BCGBacille Calmette Guérin-vaccinaties;
  • bron- en contactopsporing;
  • screening risicogroepen;
  • outbreak management;
  • preventie

Longartsen en andere medisch specialisten diagnosticeren ongeveer 80% van de patiënten met tuberculose in het ziekenhuis. De GGD'en stellen 20% van de diagnoses. Dit gaat meestal via actieve opsporing door bron- en contactonderzoek en screening van risicogroepen. De GGD registreert alle tuberculosepatiënten in het Nederlandse Tuberculose Register (NTRNetherlands Tuberculosis Register).

KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die al meer dan 100 jaar betrokken is bij de Nederlandse tuberculosebestrijding. Samen met professionals vanuit verschillende disciplines maakt de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) richtlijnen en adviseert over de bestrijding. KNCV-Tuberculosefonds brengt voorlichtingsmaterialen uit, geeft cursussen en trainingen. Verder doet ze onderzoek en ondersteunt ze de tuberculosebestrijding in 20-30 landen. Voor een aantal landelijke bestrijdingstaken ontvangt KNCV- Tuberculosefonds subsidie van de landelijke overheid. Deze taken zijn: advisering, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsbeleid, en evaluatie van screeningen.

Gespecialiseerde tuberculosecentra (sanatoria)

Nederland kent nog twee tuberculosecentra waar patiënten met complexe ziektebeelden en/of sociale problematiek langdurig worden verpleegd. Deze centra zijn verbonden aan de universiteitsziekenhuizen in Groningen en Nijmegen en staan bekend als ‘Beatrixoord’ in Haren en ‘Dekkerswald’ in Groesbeek.

Beroepsverenigingen

De volgende beroepsverenigingen zijn intensief betrokken bij de tuberculosebestrijding: