Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Inleiding tot het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven, gerelateerd aan de bedrijfsvoering op deze bedrijven. Dit om de effecten van de veranderingen in de bedrijfsvoering op de waterkwaliteit in beeld te krijgen. Samen met de WUR brengt het RIVM voor de overheid in beeld wat de effecten zijn van het mestbeleid op de bedrijfsvoering (Wageningen Economic Research) en waterkwaliteit (RIVM) op landbouwbedrijven. Via deze site willen wij deelnemers en geïnteresseerden uit beleid, praktijk en onderzoek op een toegankelijke manier informeren over de opzet, de ontwikkelingen en resultaten van dit in 1992 opgerichte meetnet.

Sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw voert de overheid een beleid om de nadelige effecten van de landbouw op de omgevingskwaliteit te beperken. Het LMM is in het leven geroepen om de effectiviteit van dit overheidbeleid te kunnen evalueren. Ook vervult het LMM een belangrijke rol bij het voldoen aan de monitoringsverplichtingen van de Europese Unie. Het gaat hierbij vooral om het monitoren van de effecten van de maatregelenprogramma's in het kader van de Nitraatrichtlijn en de aan Nederland verleende derogatie.

De resultaten van het Basismeetnet worden onder andere gebruikt voor de vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet en de actualisatie van de Nitraat Actieprogramma's. De resultaten van het Derogatiemeetnet worden jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie. Zie ook de pagina 'Gebruik resultaten'.

Resultaten van het LMM

Infographic Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Andere informatiebronnen

 

Beeldmerk Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

WaterSNIP

WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

Lees verder

Aankondiging internationale conferentie ‘Land Use and Water Quality 2019’

Vierde internationale conferentie over landgebruik en waterkwaliteit

Lees verder

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu