Het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) is opgezet om uitspraken te doen over de waterkwaliteit bij agrarische bedrijven. Het LMM bestaat uit het Basismeetnet en het Derogatiemeetnet. Naast deze twee meetnetten zijn er ook aanvullende projecten met bedrijven die niet standaard tot het LMM behoren maar die we monitoren om een specifieke vraag te beantwoorden. Ook zijn er twee projecten (WaterSNIP en eDNA) waarin we nieuwe, veelbelovende meetmethoden onderzoeken.

WaterSNIP

WaterSNIP

Binnen het project WaterSNIP onderzoeken we of we door middel van sensoren het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) efficiënter en toekomstbestendig kunnen maken. Hierbij ligt de nadruk op samenwerken met andere meetnetten en onderzoekers. Door kennis te delen en gezamenlijke pilots op te zetten ontwikkelen we een uniforme meetmethode voor sensoren. Op deze manier sluiten de meetnetten goed op elkaar aan. 
Voor meer informatie bekijk de WaterSNIP website.

eDNA

eDNA

eDNA staat voor environmental DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid). Alle organismen laten DNA-sporen achter via onder andere uitwerpselen, (huid)cellen of schubben.  Met eDNA kan bepaald worden welke soorten er in het milieu voorkomen waar een monster genomen is. Ook schimmels, virussen en bacteriën kunnen zo gedetecteerd worden. Binnen LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) sluiten we aan bij een onderzoek waarin gekeken wordt of we de bestaande monitoring kunnen versterken door eDNA te gebruiken als meetinstrument voor biodiversiteit en hiermee samenhangende parameters als bodem- en waterkwaliteit.

Aanvullende projecten

Vollegrondsgroentenbedrijven

Vollegrondsgroentenbedrijven

Vollegrondsgroentenbedrijven behoren niet tot de LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) steekproef. Uit eerdere projecten (Telen met toekomst en Scouting vollegrondsgroenten Zand) bleek dat onder vollegrondsgroenten op zandgrond de uitspoeling van nitraat circa twee keer zo hoog is als op akkerbouwbedrijven op dezelfde grondsoort. We bemonsteren de  vollegrondsgroentenbedrijven nog steeds om een recent beeld te verkrijgen van de nitraatuitspoeling.

BES

BES 

BES-bedrijven hebben een BedrijfsEigen Stikstofnorm die wordt bepaald aan de hand van de gewasopbrengsten per hectare. Het RIVM bemonstert deze bedrijven met een ander doel: welke gevolgen heeft de afwijkende stikstofnorm voor de waterkwaliteit op deze bedrijven? De groep BES-bedrijven bestaat uit Koeien en Kansen bedrijven en bedrijven uit het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Meer weten? Lees het artikel in de LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) e-nieuws van februari 2023: Geen verandering van nitraatconcentratie aangetoond bij Bedrijfs Eigen Stikstofnorm.

Slim bemesten (afgesloten)

Slim bemesten (afgesloten)

In het project Slim Bemesten werken 25 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg samen. Ze proberen samen een slimme manier van bemesten te vinden die maatwerk biedt en toch voldoet aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Maatwerk is nodig vanwege de specifieke omstandigheden op de lössgronden. Het RIVM heeft twee achtereenvolgende jaren metingen uitgevoerd op deze bedrijven. Samen met de projectpartners is daarna het model getoetst dat gebruikt wordt voor advisering van de deelnemers. 

Lees hier het volledige rapport: Toetsing van het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg. Vergelijking van modeluitkomsten met meetresultaten.