Wageningen Economic Research (WEcR) heeft u gevraagd om deel te nemen aan het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid). Op deze pagina leest u meer over de 10 stappen in het deelnameproces voor de meting van de waterkwaliteit door RIVM: van de eerste kennismaking tot het ontvangen van een rapportage van de gemeten waterkwaliteit op uw bedrijf. Wageningen Economic Research verzamelt de gegevens over de landbouwpraktijk van LMM-bedrijven via de werkwijze van gegevensverzameling van het Bedrijveninformatienet.

Eerste bezoek van LMM aan deelnemers: kennismaken en uitleg

 

1. Ons eerste bezoek: kennismaking en uitleg

We bespreken tijdens dit gesprek onder meer: 

  • de omvang en locatie van uw percelen
  • de gewassen
  • de ligging van eventuele drains of greppels en sloten

En we bespreken hoe de bemonstering in zijn werk gaat. 

2. Het RIVM gaat aan de slag met uw gegevens

Op basis van de informatie uit het eerste gesprek bepaalt het RIVM welk watertype we bij u gaan bemonsteren. En ook wanneer we de bemonstering gaan uitvoeren. Deze informatie komt in een database. Uw percelen tekenen we in op bemonsteringskaarten. Daarop staan de locaties waar de monsters worden genomen.

Voor de bemonstering van grondwater, bodemvocht, drainwater en greppelwater gaan we uit van 16 monsterpunten per landbouwbedrijf. Voor slootwater selecteren we maximaal 8 punten. Met dit aantal monsters kunnen we bedrijfsgemiddelde concentraties bepalen. 

3. U ontvangt (mogelijk) een koelbox via een koerier

Bij drain- en slootwaterbemonstering sturen we een paar weken voordat de veldonderzoeker komt alvast een koelbox met lege monsterflessen naar uw bedrijf. Een koerier komt die brengen. U hoeft daar zelf niets mee te doen. U kunt de koelbox ergens op uw bedrijf neerzetten en aan de veldonderzoeker laten weten waar de koelbox staat. 

4. We maken een afspraak voor de bemonstering

De veldonderzoeker die de metingen gaat doen, belt u om een afspraak te maken. Dit kan iemand van het RIVM zijn, maar ook iemand van een externe partij, zoals KIWA of WSP. 
We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Hoe vaak en wanneer we uw bedrijf bemonsteren hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld de grondsoortregio waarin uw bedrijf ligt en of uw percelen gedraineerd zijn. Zie voor meer informatie het bemonsteringsschema.

5. De veldonderzoeker komt naar uw bedrijf

Op het afgesproken tijdstip komt de veldonderzoeker naar uw bedrijf. Deze zal zich bij u melden. Samen met u controleert de veldonderzoeker of onze informatie over uw bedrijf juist, actueel en volledig is. Zijn er onverwachte omstandigheden? Dan maakt u daarover afspraken. De bemonstering duurt een halve dag tot ongeveer twee werkdagen. De duur hangt af van het watertype en de omstandigheden. De veldonderzoeker gaat zorgvuldig te werk om schade aan uw gewassen en percelen te voorkomen. Soms willen we een quad gebruiken. Dat stemmen we altijd vooraf met u af. 

6. De veldonderzoeker gaat aan het werk

De veldonderzoeker gaat monsters nemen en bepaalt in het veld al enkele kenmerken. Bijvoorbeeld het bodemprofiel, grondwaterstand, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC), zuurstof (O2) en nitraat (NO3). Hiermee krijgen we inzicht in de variatie tussen de verschillende punten op uw bedrijf.
Hier kunt u zien hoe de bemonstering in zijn werk gaat.

7. Analyse in het laboratorium

Het veldonderzoek op uw bedrijf is nu klaar. De veldonderzoeker stuurt de monsters in de koelbox naar het laboratorium. Daar vinden de analyses plaats op onder andere stikstof- en fosforcomponenten. 
Hier leest u meer over de analyses in het laboratorium.

8. U ontvangt automatisch uw onkostenvergoeding

De vergoeding wordt gestort op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. U hoeft hier verder niets voor te doen. 

9. U ontvangt een rapportage van de gemeten waterkwaliteit op uw bedrijf

U ontvangt deze rapportage binnen een jaar na bemonstering. Het gaat daarbij om het bedrijfsgemiddelde. U kunt uw gegevens ook vergelijken met het gemiddelde van andere LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)-deelnemers in uw regio met hetzelfde bedrijfstype. De rapportage krijgt u per post toegestuurd en is vertrouwelijk. Wij werken aan een applicatie waarmee u de resultaten van de metingen op uw bedrijf ook online in kunt zien (MijnLMM).

10. U controleert ieder jaar uw bedrijfsgegevens 

Voordat een nieuwe bemonsteringsronde start, ontvangt u een overzicht van uw bedrijfsgegevens zoals die bij het RIVM bekend zijn. Wij vragen u de gegevens te controleren en waar nodig te verbeteren en/of aan te vullen. Zo houden we de gegevens up-to-date en kunnen we de juiste percelen bemonsteren. 

En dan komen we weer bij stap 3.