In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)) onderzoeken we of het Nederlandse mestbeleid goed werkt. Het RIVM werkt daarin samen met Wageningen Economic Research (WEcR).

Boeren gebruiken mest om hun gewassen goed te laten groeien. Mest zit namelijk vol met belangrijke voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor. Maar het gewas neemt niet alle voedingsstoffen op, de bodem houdt een deel vast. Een ander deel van de voedingsstoffen spoelt uit naar het grond- en oppervlaktewater. 
Het uitspoelen van deze stoffen is schadelijk voor de leefomgeving, waardoor het onder andere minder geschikt wordt als bron voor drinkwater. Verder kunnen meststoffen in het oppervlaktewater zorgen voor flinke groei van algen. Dat kan weer leiden tot problemen voor de gezondheid van mensen en dieren. Ook is teveel algengroei slecht voor de biodiversiteit in het water.
 
De Nederlandse overheid maakt sinds het midden van de jaren 80 beleid om deze nadelige effecten op de leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. Ze stelt hiervoor regels en normen op voor de productie en het gebruik van mest. Om te onderzoeken of dit beleid goed werkt, is in 1992 het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid opgericht. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opdrachtgever voor het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid).

Het LMM is een meetnet waaraan ongeveer 450 landbouwbedrijven verspreid over Nederland aan deelnemen. WEcR selecteert de bedrijven en verzamelt gegevens over de landbouwpraktijk. Het RIVM monitort de waterkwaliteit op de bedrijven. 

Er zijn naast het handelen van de agrariër andere factoren die de waterkwaliteit op landbouwbedrijven beïnvloeden. Bijvoorbeeld de grondsoort, de waterhuishouding en seizoens- en weersomstandigheden. In het LMM houden we rekening met deze factoren bij het interpreteren en presenteren van de resultaten. Lees meer over de resultaten en hoe de resultaten van het LMM worden gebruikt

Bekijk de video: Wat is het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

video still van Wat is het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid?