Gezondheidsmonitoring IJmond

Resultaten eerste gezondheidsmonitor

Het RIVM-onderzoek heeft geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel en het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van luchtwegmedicatie door volwassenen en jongeren. In het gebied hangt blootstelling aan fijn stof door wegverkeer wel samen met een hoger gebruik van bloeddrukverlagende medicatie.

Eenderde van de inwoners van de hoogstbelaste gebieden door de basismetaalindustrie ervaren hinder van geuren, stof, roet, rook en geluid. Ook is bijna eenderde van de inwoners in het gebied bezorgd over de eigen gezondheid gerelateerd aan bedrijven en industrie. Deze percentages zijn hoger dan de percentages in lagerbelaste gebieden.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2012 en betrof de periode 2006-2010. De daaropvolgende jaren worden ook nog onderzocht. Deze eerste monitor geldt als nulmeting, omdat nooit eerder een onderzoek met deze opzet is uitgevoerd in de IJmond. Door het onderzoek regelmatig te herhalen, ontstaat meer zicht op de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid en het effect van maatregelen in het gebied.

Waarom een gezondheidsmonitoring?

Aanleiding voor het onderzoek zijn zorgen van omwonenden over luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel (voorheen Corus en Hoogovens). In 2009 heeft het RIVM de samenhang tussen emissies, lokale milieukwaliteit en de gezondheid van bewoners onderzocht. Daaruit bleek dat de bijdrage van Tata Steel aan de fijnstofniveaus in de lucht zou kunnen leiden tot een lichte verhoging van gezondheidsklachten. Ook werd gekeken naar de mate waarin verschillende vormen van kanker in de regio voorkomen.

Het bleek dat er zich in de IJmond relatief meer gevallen van longkanker voordoen, maar het is niet mogelijk om deze zonder meer aan de uitstoot van Tata Steel toe te schrijven. In 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten periodiek te onderzoeken of de luchtkwaliteit in de IJmond de gezondheid van bewoners beïnvloedt. De gezondheidsmonitoring wordt uitgevoerd door het RIVM en GGD Kennemerland. Het RIVM onderzoekt het medicatiegebruik en de GGD Kennemerland verwerkt namens de gemeenten in de regio de gegevens van de lokale gezondheidsmonitor.

In het vervolgtraject wordt nog gemonitord in welke mate de maatregelen die Tata Steel al heeft genomen om de uitstoot van fijn stof terug te dringen invloed hebben op de gezondheid van de bewoners.

Home / Onderwerpen / T / Tata Steel (Corus) / Gezondheidsmonitoring IJmond

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu