Een volledige benefit-riskbeoordeling is erg complex en kostbaar. Het RIVM werkt aan manieren om de benefit-riskbeoordeling te standaardiseren en het proces van beoordeling transparanter en efficiënter te maken.

Eén manier om dat te doen is het volgen van een goedgedefinieerd stramien met tussentijdse evaluatiemomenten, in de vorm van een stapsgewijze benadering. Na elk onderdeel is er een welafgewogen beslismoment om door te gaan of te stoppen met de analyse. Dit biedt de mogelijkheid om al in een vroeg stadium tot een onderbouwde beslissing te komen en dit verhoogt de efficiëntie van de beoordeling.

Een volledige benefit-riskbeoordeling omvat de volgende stappen: 

Een benefit-risk beoordeling kan niet altijd uitgevoerd worden en heeft ook beperkingen. Het biedt echter altijd de structuur om de beschikbare kennis en gebreken daarin op vaste wijze, transparant en efficiënt op een rijtje te zetten.