Nieuwe versie IMGeluid

Er is weer hard gewerkt aan het Informatiemodel Geluid (IMGeluid). De adviesgroep IMGeluid heeft wijzigingsvoorstellen gedaan voor de huidige versie 1.2. Bijvoorbeeld over validatieregels, zwevende geluidschermen, geluidscontouren, snelheidsgegevens spoor, geluidaandachtsgebieden industrie, industrie rekeninstellingen, geluidberekeningsobjecten en algemene wijzigingen met betrekking tot structuur van het IMGeluid.  

IMG 2.0 is gepubliceerd

De nieuwe versie (2.0) is te vinden op de website van Geonovum.

Geen nieuwe wijzigingen, wel correcties 

Voorlopig komen er geen nieuwe wijzigingen in het IMGeluid. Zo hebben softwareontwikkelaars en bronhouders voldoende tijd om op basis van deze versie hun software aan te passen, voordat de Omgevingswet ingaat. Eventuele fouten worden uiteraard wel gecorrigeerd. Fouten zullen wel gecorrigeerd worden. Er is inmiddels een fout geconstateerd en gecorrigeerd. Het betreft issue 175. De gecorrigeerde versie van het GML applicatieschema (xsd) is beschikbaar in het technisch register voor geo-standaarden .

Meer informatie

Wilt u meer weten over het IMGeluid? Kijk dan op onze pagina Informatiemodel Geluid.

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld

De Omgevingswet zou ingaan per 1 juli 2022. Dit wordt 1 januari 2023 heeft Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangekondigd.

Nieuwe versie Informatiemodel Geluid beschikbaar

In november 2021 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versie 1.2 van het Informatiemodel Geluid (IMG) vastgesteld. Hierin staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan gegevens moeten voldoen die worden aangeleverd aan de CVGG. Voor meer informatie over versie 1.2 kunt u terecht op de website van Geonovum.

Specifieke details over doorgevoerde wijzigingen vindt u in de changelog.

Artikel in Geluid: Over huis en laan

11 augustus 2021:

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zullen beide de Omgevingswet ondersteunen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

Artikel geschreven door Gerda de Vries, beleidsmedewerker geluid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken bij de totstandkoming van de Cvgg. 

Informatiemodel Geluid aangepast aan nieuwe inzichten

Op 21 mei heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe versie van het  Informatiemodel Geluid vastgesteld. Het Informatiemodel Geluid beschrijft aan welke voorwaarden de geluidgegevens moeten voldoen die overheden gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Gebruikers kunnen de nieuwe versie van het Informatiemodel vanaf nu verwerken in toepassingen. Het model staat op de website van Geonovum. 

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Daarom houden we bij de inrichting van Nederland rekening met de productie van geluid en belasting door geluid. De overheid (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) gaat deze gegevens straks digitaal beschikbaar stellen in de CVGG.  Deze geluidinformatie is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit.

Aanpassingen in het Informatiemodel

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Het informatiemodel is eind 2020 gepubliceerd. Daarna heeft zowel het  wet- en regelgevingstraject als de doorontwikkeling van de CVGG nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn verwerkt in versie 1.1 van het Informatiemodel.  

Het informatiemodel is op de volgende punten aangepast:

 • Voor optrekkend verkeer in de omgeving van kruispunten en snelheidsbeperkende obstakels, kunnen nu correcties worden doorgegeven. 
 • Voor de geluidbron Industrie, kan nu een monitoringwaarde voor de nacht worden aangeleverd
 • ‘Monitoringresultaat Industrie’ is als subtype toegevoegd.
 • Aan de geluidgegevenscollectie is een nieuw attribuut (systematiek) toegevoegd. Hierin wordt aangegeven of de gegevenscollectie betrekking heeft op de GPP-, de BGE-systematiek of iets anders.
 • De weergave van relaties in diagrammen is aangepast.  Onder andere door toevoeging van het ‘Geluidsgegevenscollectie Element’ in het diagram van het basismodel.
 • Enkele waardelijsten (enumeraties) zijn aangepast (Wegdektype, Geluidbronsoort, Spoorvoertuigcategorie, Bovenbouwcode)
 • Enkele relaties en kardinaliteiten zijn aangepast zoals bij het object Terrein en de Bedrijfsduurcorrectie van de Geluidbronindustrie.
 • Voortschrijdende inzichten ten aanzien van het aanleveren en uitleveren aan de CVGG zijn verwerkt. Relevante teksten zijn daarop aangepast.
 • Een aantal kleinere modelleerfouten is opgelost.

In bijlage A van het informatiemodel staat een complete lijst van wijzigingen. 

Beheer van het model

Geonovum beheert het Informatiemodel Geluid, onder regie van het RIVM. Neem met vragen over het model of de CVGG contact op via cvgg@rivm.nl


 

Verkenning werking CVGG (klikmodellen)

Het projectteam CVGG heeft een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteiten van de CVGG. Het resultaat zijn twee zogenoemde 'klikmodellen'. Dit zijn de visuele uitwerkingen van de belangrijkste functionaliteiten. Deze werken echter nog niet. Het projectteam gebruikt deze klikmodellen om gebruikers een beeld te kunnen geven hoe de CVGG er uit kan zien. Er zijn klikmodellen uitgewerkt voor:

 • het aanleverportaal voor bronhouders. Dit geeft een indruk van de omgeving en toepassingen voor aanleveren van gegevens door de bronhouders;
 • het kaartgebruik voor gebruikers.   

De getoonde klikmodellen  in pdf-formaat zijn concepten. Tijdens de realisatiefase van de CVGG in 2020 bepaalt het projectteam samen met de bronhouders, gebruikers en opdrachtgever welke toepassingen de CVGG daadwerkelijk gaat krijgen.