23 november: IMGeluid versie 1.0 beschikbaar

Resultaat consultatie

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 lag het Informatiemodel Geluid in consultatie. Alle belanghebbenden waren uitgenodigd om hun zienswijze in te dienen. Het overzicht van ontvangen reacties en wat we daarmee hebben gedaan, vind je in het consultatierapport. Na verwerking van de commentaren is versie 1.0 vastgesteld en in november 2020 gepubliceerd.

Geluidproducerend: industrie, spoor, wegen

Waaruit bestaat het informatiemodel?

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. 
Hier staan ook de afspraken over de structuur van gegevens als:
•    Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
•    Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
•    Windturbines (geluidbrongegevens);
•    Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren).

Van dit model zijn ook technische bestanden beschikbaar: 
•    de schema’s v1.0 als XSD bestand
•    het informatiemodel (UML) als .EAP en .XMI bestand
•    de waardelijsten als CSVcomma-separated values bestand
Je vindt deze in het  technisch register


Vragen

Heb je vragen over IMgeluid of de Centrale Voorziening Geluidgegevens? Neem dan contact op met cvgg@rivm.nl.

 

7 juli van 10.00 - 11.00 uur - Werksessie applicatieschema’s Informatiemodel Geluid

Tijdens deze werksessie wordt een toelichting gegeven op de applicatieschema’s van het Informatiemodel Geluid en kan feedback worden gegeven. Deze sessie is met name interessant voor softwareontwikkelaars en geluidexperts van Rijkswaterstaat en Pro-Rail.
Aanmelden kan door middel van het sturen van een e-mail naar cvgg@rivm.nl

 

23 juni: Vragenuur Informatiemodel Geluid

Tijdens het digitale vragenuur kunnen geïnteresseerden de laatste verhelderende vragen stellen over de consultatie van het Informatiemodel. Geonovum organiseert deze sessie. Aanmelden kan via de consultatiepagina van Geonovum, onder 'Vragenuur Informatiemodel Geluid'.

 

 

Digitaal juridisch vragenuurtje Informatiemodel Geluid, 17 juni van 10.00- 11.00 uur

Tijdens deze sessie kunnen geïnteresseerden vragen stellen over het aanvullingsbesluit Geluid en de aanvullingsregeling Geluid die een directe relatie hebben met de consultatie van het Informatiemodel Geluid. Voor vragen die geen directe relatie hebben met het Informatiemodel Geluid, wordt verzocht het proces van de internetconsulatie van de Aanvullingsregeling Geluid te volgen.

Meer informatie over het consultatieproces van het Informatiemodel Geluid:

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/informatiemodellen/consultatie-im-geluid

 Aanmelden kan door middel van het sturen van een e-mail naar cvgg@rivm.nl, vóór 15 juni. Zet in je mail dat je je voor de vragensessie van 17 juni aanmeldt.

Areg (Aanvullingsregeling Geluid)

Meer informatie over de Areg vind u op de site van Overheid.nl waarop de ontwerpregeling inclusief bijlagen en toelichting te raadplegen is. 

2 juni 2020: kick off consultatie Informatiemodel Geluid

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 gaat het Informatiemodel Geluid in consultatie. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via de Centrale Voorziening Geluidgegevens te delen. Verzamel, gebruik of verwerk jij geluidsgegevens? Schuif dan op 2 juni om 13.30 uur, gedurende één uur, aan bij de online informatiesessie over de consultatie én deel jouw belangrijke inzichten tijdens het consultatieproces.

In Nederland staan we voor de uitdaging om een goede balans te behouden in ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Bij de inrichting van Nederland wordt daarom rekening gehouden met de productie en belasting van geluid.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek.

Informatiemodel Geluid

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de CVGG is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen, zoals:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Op 2 juni vertellen het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Geonovum meer over de voorziening, het Informatiemodel Geluid en in het verlengde daarvan relevante onderdelen in de wet en regelgeving én het consultatieproces.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden kan via
https://fd10.formdesk.com/geonovum/ConsultatieIMGeluid

Maart 2020: Uitstel Informatiesessie consultatie Informatiemodel Geluid

Begin deze week is bekend geworden dat de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling geluid (AREG) wordt uitgesteld. Deze regeling vormt de basis voor het Informatiemodel Geluid.  Het Ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Geonovum hebben daarom gezamenlijk besloten om ook de consultatie van het Informatiemodel Geluid door te schuiven. Dit betekent dat de informatiebijeenkomst over het Informatiemodel Geluid op 17 maart niet door gaat.

Geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst ontvangen een persoonlijk bericht zodra de nieuwe datum bekend is.

Januari 2020: publicatie 'Geluid op de kaart'

Danny Greefhorst, informatiearchitect bij het projectteam CVGG, publiceerde onlangs het artikel ‘Geluid op de kaart’ in het blad Geo-Info.
In het artikel gaat hij in op de ontwikkeling van de voorziening in de context van de Omgevingswet, het belang van gegevens over geluidbronnen in de fysieke leefomgeving en de meerwaarde om deze centraal te bundelen.