Belangrijk bij interpretatie van de resultaten van dit onderzoek
  • De resultaten die hier beschreven worden zijn gebaseerd op de vraag ‘‘Heeft u nog opmerkingen over de coronamaatregelen in het algemeen, dan kunt u dat hieronder schrijven”. De vraag wordt gesteld aan het einde van de vragenlijst.
  • De 20-25% van de deelnemers die opmerkingen achterlaten, is iets vaker niet gevaccineerd, en heeft wat minder draagvlak voor en vertrouwen in het coronabeleid. Antwoorden zijn daarom niet representatief voor de gemiddelde deelnemer aan het vragenlijstonderzoek. Wel laten ze het sentiment zien dat er speelt onder een deel van de deelnemers aan het onderzoek.
  • De beschreven resultaten kunnen gebruikt worden om patronen over de tijd te bestuderen en signalen op te vangen over zaken die spelen in de samenleving.

De vragenlijst van meetronde 17 is afgenomen tussen 24 en 28 november 2021. In de periode tussen meetronde 16 en 17 is een aantal maatregelen opnieuw ingevoerd of aangescherpt. Zo is de invoering van het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer plekken. In publieke binnenruimtes waar geen coronatoegangsbewijs nodig is, geldt een mondkapjesplicht. Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’, en er mogen nog maximaal 4 personen thuis op bezoek komen (vanaf 13 november). Op 24 november wordt 1,5 meter afstand houden een verplichting en vanaf 28 november geldt voor bijna alles een avondsluiting vanaf 17.00 uur (essentiële winkels vanaf 20.00 uur).

Tijdens de afnameperiode van deze meetronde was er een persconferentie waarin strengere maatregelen werden aangekondigd. Deze maatregelen gingen in op de laatste dag van de afnameperiode. De veranderingen in geldende maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van maatregelen voor bestrijding van COVID-19.

Bevindingen

Deelnemers die de open vraag hebben beantwoord benoemen vaak wat ze vinden van het huidige maatregelenpakket en het coronatoegangsbewijs. Andere gebeurtenissen die vaak worden genoemd zijn de stijgende besmettingscijfers, de toenemende druk op de zorg en de vaccinatiegraad. In het antwoord op de vraag delen de meeste deelnemers hun zorgen en onvrede rondom het coronabeleid. In een klein aantal antwoorden worden uitingen gedaan van sterk ongenoegen. Hierbij richten deelnemers zich in sommige gevallen op specifieke bevolkingsgroepen of politieke leiders, als vermeende oorzaak voor maatschappelijke problemen. Desondanks uiten deelnemers minder boosheid of frustratie dan in de vorige meetronde. Wat meer deelnemers geven in de huidige meetronde aan de coronapandemie of de maatregelen ‘zat te zijn’. Hieronder staan de belangrijkste redenen voor zorgen en onvrede beschreven.

1. Behoefte aan aanscherping van maatregelen in verband met oplopende besmettingscijfers

De grootste groep deelnemers die de vraag heeft beantwoord, benoemt een behoefte aan aanscherping van de coronamaatregelen. Veel deelnemers uiten hierbij zorgen over oplopende cijfers. Ook benoemen enkelen de nieuwe variant van het virus (omikron).

Citaat 1

‘Ik vind het erg naar om te zien dat er nu geen knopen doorgehakt worden terwijl het volgens mij zo hard nodig is om snel te handelen om het aantal besmettingen te verlagen, dus graag meer maatregelen.’

‘Ik schrijf dit op het moment dat de besmettingen enorm oplopen, er een nieuwe variant uit ZA zorgactiviteit (zorgactiviteit) is ontdekt, code zwart in de zorg al aan de gang is, Nederland vér achterblijft met booster shots en ongeveer niemand zich meer houdt aan basismaatregelen: en het kabinet denkt dat dit te kenteren is met het laten sluiten van winkels om 17.00 en musea etc. Het NL-beleid is veel en veel te slap.’

Een groep deelnemers uit een expliciete voorkeur voor snel hard ingrijpen met bijvoorbeeld een korte strenge lockdown in plaats van stapsgewijs beleid met soepelere maatregelen voor langere periodes. Sommige deelnemers geven hierbij aan dat de strikte maatregelen alleen voor mensen zouden moeten gelden die niet gevaccineerd zijn. 

1. extra citaat

‘De regering moet bij de huidige stand rigoureuze maatregelen nemen en een keiharde lockdown invoeren voor 3 weken, dan is het daarna weer voorbij. Anders komen we nog veel langer in de knoei.’

‘De maatregelen zijn te vrijblijvend. Iedereen heeft de keuze zich wel of niet te laten vaccineren. Neem dan ook de consequenties die erbij horen. Als ik geen rijbewijs heb mag ik niet autorijden, dat is de consequentie. Als je niet gevaccineerd bent ga je voor bepaalde perioden in harde lockdown.’

2. Verwijt aan de overheid voor een te langzame aanpak

Deelnemers die behoefte hebben aan een snellere en strakkere aanpak, geven vaak aan te vinden dat de overheid achter de feiten aanloopt. Deelnemers vinden dat de overheid van de vorige besmettingsgolven had moeten leren met betrekking tot 1) invoering van maatregelen, 2) het inregelen van boosters, 3) het breder inzetten van het coronatoegangsbewijs. Regelmatig wordt Nederland hierin vergeleken met andere landen waar volgens de deelnemers beter vooruit wordt gedacht en sneller gehandeld wordt.

Citaat 2

‘Hoe kun je als Nederlandse overheid nog verkopen dat je de vierde golf niet zag aankomen, terwijl je er al drie gemist hebt.’

‘Ik vind het echt volslagen onbegrijpelijk dat wij als land zo regelmatig achter de feiten aanlopen. Waarom weer zo traag met de 'boosterprik'? Wat een geklungel!’

‘Een complete lockdown van 3 weken is veel effectiever in combinatie met privileges voor gevaccineerden zoals in Oostenrijk.’

Daarnaast bestaat bij een kleine groep deelnemers het idee dat de overheid geen beslissingen durft te nemen en te veel rekening houdt met een kleine groep ‘schreeuwers’.

2. extra citaat

‘Chaotisch, tegenstrijdig, onbegrijpelijk, achter de feiten aan, beloftes doen die niet of nooit uitkomen, angst voor publieke reactie, laten reageren door een kleine minderheid met een grote bek’

‘Steeds te laat en te weinig. Overheid durft geen stevige maatregelen te treffen (bang voor protesten); probeert het toch de antivaxers naar de zin te maken; geen lange termijnplannen en toont geen visie over langere toekomst.’

‘Ik ben er klaar mee mij te moeten aanpassen aan een [te kleine] groep die zich weigert te vaccineren. Het is tijd voor een 2G aanpak of vaccinatieplicht.’

3. De maatregelen zijn nog steeds nodig, maar lastig om na te leven

Hoewel er een toename te zien is in de naleving van de gedragsadviezen en deelnemers de noodzaak voor maatregelen in de huidige situatie erkennen in de kwantitatieve data, benoemen deelnemers die de open vraag hebben beantwoord juist vaak moeite te hebben met het vinden van motivatie om naleving vol te houden. Wel geven ook deze deelnemers vaak expliciet aan de noodzaak voor maatregelen in de huidige situatie te erkennen.

Drie barrières voor het naleven van heringevoerde maatregelen zijn hier opvallend:

  1. Geen kennis van de laatste maatregelen: door de vele aanpassingen van het maatregelpakket door de tijd heen, raken deze deelnemers de draad kwijt. Het is voor hen niet meer bij te houden;
  2. Geen begrip voor beleidskeuzes: Deze deelnemers geven aan dat de herinvoering van maatregelen nodig is, maar niet op hen van toepassing omdat ze gevaccineerd zijn. De regels zijn voor mensen die niet gevaccineerd zijn;
  3. Geen motivatie voor naleving: Deze deelnemers zien dat maatregelen ook voor hen opnieuw nodig zijn, maar geven aan dat de afweging tussen de persoonlijke kosten van naleving (zoals verminderd welzijn, eentonigheid of eenzaamheid) niet meer opwegen tegen de baten die dit (voor anderen) kan opleveren.

Citaat 3

‘Het wordt steeds moeilijker om me overal aan te houden. Ik werk al bijna twee jaar thuis, ik ben gevaccineerd, en door mensen die dat niet willen doen gaat het land weer op slot.’

‘Er wordt echt te veel gejojood en geschakeld, het is niet meer te volgen.’

‘Mocht er straks echt weer een lockdown komen waardoor ik niet meer naar school kan en niet meer naar m'n danslessen kan, dan kom ik echt op het punt dat mijn mentale gezondheid net zo belangrijk wordt als corona bevechten, of zo niet belangrijker. Dan lieg ik niet als ik zeg dat ik liever corona krijg dan, weet ik veel, een depressie. Ik neem het mezelf ook totaal niet kwalijk dat ik zo denk.’

4. Behoefte aan informatie over effectiviteit van maatregelen

Verschillende deelnemers die de open vraag invullen, geeft aan de maatregelen onduidelijk of tegenstrijdig te vinden, en de redenen ervoor niet te begrijpen. In deze ronde benoemen deelnemers vaker de effectiviteit van de maatregelen te willen weten. Expliciet het gemis van duidelijke communicatie, transparantie en de onderbouwing voor maatregelen worden ook regelmatig genoemd. Deelnemers geven aan dat de onbekendheid van de effectiviteit van de maatregelen bij hen zorgt voor een lager draagvlak voor het beleid en lager vertrouwen in de overheid.

Citaat 4

‘Zorg dat [maatregelen] geloofwaardig zijn en verklaar waarom (dus niet: we doen het tegen corona, maar: het is bewezen dat mondkapjes 50% minder kans geven op besmetting, etc.)’

‘Communicatie over de maatregelen is waardeloos. Het voortdurend veranderende beleid heeft het vertrouwen en de naleving ernstig ondermijnd.’

Voorbeelden die vaak worden gegeven zijn:

  1. Dat er door de beperkte openingstijden juist meer drukte lijkt te ontstaan;
  2. Dat het coronatoegangsbewijs schijnveiligheid creëert voor bezoekers, doordat mensen die gevaccineerd zijn zich niet hoeven te laten testen en toch besmet kunnen zijn (zie ronde 16 van het vragenlijstonderzoek voor details).

Ook benoemen deelnemers dat het coronatoegangsbewijs voor verwarring kan zorgen, doordat maatregelen op coronatoegangsbewijs -locaties anders zijn dan op locaties waar geen coronatoegangsbewijs gehanteerd wordt.

4. extra citaat

‘De vernauwing van de openingstijden vind ik ronduit absurd. Je propt mensen nog meer op elkaar. Bij verruimde openingstijden verspreid het publiek zich en zitten ze minder dicht op elkaar. Dus na 17.00 gaat het virus zich wel verspreiden? En voor die tijd niet? Belachelijk!!!’

‘De regels zijn onlogisch en niet uit te leggen en helpen voor geen meter. De QR-code slaat nergens op en het geeft schijnveiligheid. Een gevaccineerde met een positieve testuitslag kan nog steeds een restaurant in.’

‘Doordat er geen duidelijke regels zijn, interpreteert iedereen het zoals het hem uitkomt. Duidelijk zou goed zijn: overal 1,5 meter afstand houden, in alle openbare binnenruimten mondkapje op. Geen advies maar verplicht, geen QR, maar overal hetzelfde.’

5. Lange termijn visie voor zorg en onderwijs nodig

Net als in de vorige ronde (ronde 16) geeft een groep deelnemers aan zich zorgen te maken over de zorg. Dit gaat met name om zorgen over de uitgestelde zorg en druk op zorgverleners. In deze meetronde wordt er vaker nadruk gelegd op de noodzaak voor lange termijn oplossingen. In deze ronde worden ook zorgen over de lange termijneffecten van sluitingen in het onderwijs benoemd. Deelnemers geven aan dat als corona blijvend is er serieus moet worden nagedacht over investeringen in de zorg en in alternatieve oplossingen voor het onderwijs om achterstand te voorkomen.

Citaat 5

‘Wat mij betreft hadden die maatregelen nu al strenger kunnen zijn, want ik vind het echt afschuwelijk om te zien hoe de zorgmedewerkers nu moeten ploeteren en dat bij mensen zorg wordt uitgesteld!’

‘Beleid moet erop gericht zijn scholen zoveel mogelijk open te houden. Van het grootste belang schade bij kinderen te beperken.’

Ook is er een kleine groep die juist de keuze voor sluiting van de horeca in plaats van scholen betwijfelt. Sommige deelnemers benoemen basisscholen hierbij als besmettingshaarden, waarbij ze aangeven dat scholen sluiten een effectievere methode zou zijn om besmettingen te verminderen, en om de druk op de zorg te ontlasten.

5. extra citaat

‘Ze nemen maatregelen op de verkeerde plekken: droge horeca, bioscopen en theater leveren geen besmettingen op. Dat doen de scholen, waar alles mag, virus mee naar huis, thuis iedereen besmet, vandaar de 'thuissituatie'. Gooi die scholen een maand dicht, dat scheelt sowieso in de verspreiding.’

‘Sluiten van de scholen is vervelend voor het thuiswerken en om dit te combineren met thuislessen maar mijns inziens wel nodig om de besmettings-aantallen te verlagen.’

6. Tweesporenbeleid en vaccinatieplicht

Deelnemers spreken, net als in de vorige meetronde, veel over het verhogen van de vaccinatiegraad of een ‘tweesporenbeleid’ (waarbij andere regels zouden gelden voor gevaccineerde dan voor ongevaccineerde mensen) met voor- en tegenstanders; zie ronde 16 van het vragenlijstonderzoek voor details. Dit wordt vaak samen benoemd met de toenemende druk op de zorg, zorgen over een zwaarder maatregelpakket nu de besmettingscijfers omhooggaan, maar ook zorgen over maatschappelijke onrust en beperkingen van bewegingsvrijheid.

In deze ronde wordt er meer gesproken over de vaccinatieplicht. Voorstanders van een vaccinatieplicht benoemen hierbij zorgen over de druk op de zorg en beperking in vrijheden. Enkele deelnemers benoemen dat hun vrijheid wordt beperkt door mensen die niet gevaccineerd zijn. Daarbij uit een deel van de deelnemers boosheid en frustratie richting ongevaccineerde mensen, en/of wordt deze groep als oorzaak voor problemen gezien.

Citaat 6

‘Ik ben angstig dat alle maatregelen voor verdeeldheid onder de mensen gaat zorgen met als gevolg onrust en chaos.’

‘Draai er nou niet omheen: IEDEREEN moet gevaccineerd worden, behalve als je een zwaarwegend medische noodzaak hebt om het niet te doen. Vaccinatieplicht? 100% voor! Alleen zo komen we uit de crisis. Open het Slotervaart weer en maak er een corona hospitaal van. Ik wil met niet meer laten beperken door die paar duizend idioten die zich niet willen laten vaccineren.’

Tegenstanders vinden een vaccinatieplicht te ver gaan, dit wordt vaak samen met keuzevrijheid benoemd.

6. extra citaat

‘Ik vind het jammer dat mensen verplicht worden om te vaccineren. Het blijft een vrij land maar helaas kunnen we door de maatregelen van de overheid niet meer als een vrij mens leven.’