Basismeetnet

Het Basismeetnet (Evaluerende Monitoring) is het reguliere trendmeetnet voor waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Dit meetnet is het meest omvattend in termen van bedrijfstypen en periode waarover gegevens beschikbaar zijn. Het meetnet volgt de waterkwaliteit op landbouwbedrijven en analyseert de waterkwaliteit in relatie tot milieudruk en gevoerd beleid.

De gegevens van het meetnet worden onder andere gebruikt bij:

  • onderbouwing van de periodieke, verplichte Actieprogramma's voor de Nitraatrichtlijn
  • evaluatie van de Nederlandse mestwetgeving

De nitraatrichtlijn verplicht EUEuropean Union lidstaten periodiek actieprogramma's op te stellen, waarin een land aangeeft welke inspanningen het zal doen om aan de waterkwaliteitsdoelstellingen van de richtlijn te voldoen. Ondertussen heeft de Nederlandse overheid zes actieplannen opgesteld.

In de Meststoffenwet is vastgelegd dat de overheid elke 5 jaar een onafhankelijke evaluatie van het mestbeleid laat uitvoeren. De resultaten van het Basismeetnet zijn essentieel voor deze evaluaties.

De resultaten van het Basismeetnet worden periodiek online gerapporteerd.