Het PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-team ondersteunt het netwerk van ziekenhuizen. Vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen vormen de Adviescommissie van PREZIES. De Privacywerkgroep houdt zich bezig met privacy-aspecten.

PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-team

Het PREZIES-team bestaat uit de volgende personen:

 • Sabine de Greeff
  Afdelingshoofd ZIAZorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie
 • Mayke Koek
  Coördinator PREZIES/epidemiologen & datamanagement, arts-epidemioloog
 • Tjallie van der Kooi
  Epidemioloog
 • Titia Hopmans (030 - 274 7061)
  Senior Adviseur
 • Inger Bregman
  Datamanager
 • Wouter van den Reek
  Datamanager
 • Saskia de Goede (030 - 274 3159)
  Secretariaat

Adviescommissie

De Adviescommissie adviseert het PREZIES team over alle inhoudelijke zaken die betrekking hebben op het PREZIES netwerk.

U kunt hierbij denken aan:

 • de manier waarop analyse, interpretatie en rapportage van gegevens plaatsvindt;
 • welke van de te surveilleren ziekenhuisinfecties prioriteit dienen te krijgen;
 • de PREZIES modules actueel houden, uitbreiden en aanpassen;
 • het doen van voorstellen aan het PREZIES team voor de samenstelling van tijdelijke werkgroepen.

De Adviescommissie is bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan het PREZIES team. Zij geeft hierin slechts een advies en neemt geen beslissingen. Definitieve beslissingen worden door het PREZIES team in overleg met de opdrachtgever genomen.

De adviescommissie bestaat uit:

 • Een onafhankelijke voorzitter
 • Ministerie van VWS, Directie Gezondheidsbeleid (toehoorder)
 • IGZ - Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , Inspectie voor de Gezondheidszorg (toehoorder)
 • NVvH - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NvMM - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • NVOG - Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • NOV - Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • NVT - Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
 • VHIG- Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
 • VIZ - Vereniging voor Infectieziekten
 • WIP - Stichting Werkgroep Infectie Preventie

Privacywerkgroep PREZIES en SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

De Privacywerkgroep adviseert PREZIES en SNIV over alle inhoudelijke zaken die betrekking hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van patiënten en artsen. Ook adviseert zij over zaken die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van gegevens over zorginstellingen.

U kunt hierbij denken aan:

 • de manier waarop het beheer en gebruik van de gegevens plaatsvindt;
 • de manier waarop de feedback vorm krijgt richting de deelnemende zorginstelling en andere partijen.

De Privacywerkgroep treedt tevens op als Geschillencommissie.

De Privacywerkgroep is bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan het PREZIES- en SNIV-team. Zij geeft hierin slechts advies en neemt geen beslissingen. Definitieve beslissingen worden door het PREZIES- en SNIV-team in overleg met de opdrachtgever genomen.

De Privacywerkgroep bestaat uit:

 • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFUNederlandse federatie van universitair medische centra)
 • Orde van Medisch Specialisten
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Actiz

U kunt met de Privacywerkgroep / Geschillencommissie in contact komen door een e-mail te sturen aan prezies@rivm.nl.