Hier vindt u de veelgestelde vragen die niet bij één module horen.

  1. Mogen signaleringssystemen binnen de PREZIES-surveillance worden gebruikt? Zo ja, waarom geeft PREZIES niet aan welke signalen in een dergelijk systeem gebruikt zouden moeten worden?
     
  2. Wat is een 95%-betrouwbaarheidsinterval en wat kan ik met deze informatie?

    Datamanagement
     
  3. Op welke manier kan ik een melding in Osiris terugvinden?


Antwoorden

1. Mogen signaleringssystemen binnen de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-surveillance worden gebruikt? Zo ja, waarom geeft PREZIES niet aan welke signalen in een dergelijk systeem gebruikt zouden moeten worden.

Surveillance van zorginfecties is arbeidsintensief. Enkele ziekenhuizen zoeken naar oplossingen om de gegevensverzameling te vereenvoudigen. Een mogelijkheid is het werken met een signaleringssysteem, waarbij bepaalde signalen aangeven of een patiënt mogelijk een zorginfectie heeft. Voorbeelden van dergelijke signalen zijn temperatuurverhoging, een ingestuurde kweek of het starten van een behandeling met antibiotica. De statussen die voor een infectie verdacht zijn, worden beoordeeld aan de hand van de PREZIES-criteria voor het vaststellen van een zorginfectie. De statussen van de patiënten waarbij geen signalen zijn afgegeven, worden niet op het ontstaan van zorginfecties gecontroleerd. Hierdoor wordt veel tijd bespaard. Hoe kijkt PREZIES tegen deze ontwikkeling aan?
PREZIES juicht initiatieven om de uitvoering van de surveillance minder arbeidsintensief te maken toe. Voorwaarde is wel dat oplossingen betrouwbare data leveren, dat wil zeggen dat er geen infecties worden gemist. Een signaleringssysteem zal daarom altijd lokaal getest moeten worden op validiteit, voordat het daadwerkelijk in de surveillance wordt toegepast. Een probleem daarbij is dat een goede beoordeling van de validiteit in de praktijk erg arbeidsintensief en soms vrijwel onmogelijk is, omdat bij een laag aantal infecties een grootschalig dossieronderzoek moet worden opgezet. Tijdens een validatiebezoek zal het validatieteam beoordelen of het signaleringssysteem zo is opgezet dat de kans dat er infecties worden gemist of ten onrechte worden vastgesteld klein is.
Omdat de betrouwbaarheid afhankelijk is van de lokaal gebruikte informatiesystemen en van de lokale werkwijze (ondermeer de wijze van rapporteren van de klinische verschijnselen van een infectie en het kweekbeleid), kan een in een bepaald ziekenhuis goed werkend systeem niet zonder nieuwe beoordeling van de betrouwbaarheid in een ander ziekenhuis worden ingevoerd. Ieder ziekenhuis zal het gebruikte signaleringssysteem in de eigen praktijk op validiteit dienen te beoordelen.
Dit is ook de reden dat het voor PREZIES onmogelijk is om uitspraken te doen over de signalen die standaard gebruikt zouden moeten worden. Op voorhand staat niet vast dat wat in het ene ziekenhuis werkt, ook in een ander ziekenhuis voldoet.

terug naar boven
 

2. Wat is een 95%-betrouwbaarheidsinterval en wat kan ik met deze informatie?

Uitleg over het 95% betrouwbaarheidsinterval en het bepalen of twee infectiepercentages significant verschillend zijn, vindt u onder het kopje 'Berekenen 95% betrouwbaarheidsinterval'.

terug naar boven
 

3. Op welke manier kan ik een melding in Osiris terugvinden?

Er zijn diverse manieren om (een groep) meldingen terug te vinden in Osiris. De Handleiding Osiris - Appendix C kan u hierbij behulpzaam zijn.
Het handig gebruik maken van een meldingsnummer bij het aanmaken van een melding kan het terugvonden van meldingen vereenvoudigen. Zie hiervoor de Handleiding Osiris  - Appendix B.

terug naar boven