Aanmeldformulier

Alle Nederlandse ziekenhuizen en bepaalde zelfstandige behandelcentra ontvangen jaarlijks in oktober een aanmeldingsformulier voor deelname aan het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk in het volgende kalenderjaar.

Op het formulier kan worden ingevuld of men deelneemt aan één of meer incidentiemodule(s) en/of de prevalentiemodule. Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door de contactpersoon voor de surveillance, door de voorzitter van de medische staf in verband met de te verzamelen data en door de financieel verantwoordelijke in verband met de deelnamekosten. Op het formulier kunt u aangeven aan welke module(s) u in het komende jaar wilt gaan deelnemen. De deelnamekosten voor dat jaar staan per module expliciet op dit formulier vermeld. Het formulier dient uiterlijk 31 januari van het deelnamejaar te worden verstuurd naar het secretariaat van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). Daarna ontvangt het ziekenhuis een ontvangstbevestiging en de factuur. De betaling geldt voor het jaar waarin de inclusie van de patiënten plaatsvindt. De gegevens kunnen later, zonder daarvoor weer apart te betalen, worden ingestuurd. Betaling vindt plaats per organisatie, niet per locatie.

Via dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor het komende jaar.

 

Stappenplan surveillance 

PREZIES heeft per incidentiemodule een stappenplan uitgewerkt, welke voorbereidingen moeten worden getroffen en periodiek onderhoud dat moet worden uitgevoerd om de surveillance uit te voeren.

 

Gebruiksreglement

Bij het aanmeldingsformulier hoort het gebruiksreglementDit reglement legt het houderschap en het gebruik van gegevens vast conform de eisen van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO, 2004).

De deelnemende zorginstellingen verzamelen gegevens over het vóórkomen van zorggerelateerde infecties en over risicofactoren die de kans op het krijgen van een zorggerelateerde infectie beïnvloeden. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd wat betreft patiëntnaam en betrokken professionals en per surveillancemodule opgenomen in de landelijke database voor infectieziekten OSIRIS information system (information system) op het RIVM, conform de AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming). Pseudonimisering, dat wil zeggen het verwijderen van direct identificerende gegevens en het toevoegen van een uniek codenummer, maakt communicatie over individuele gevallen tussen zorginstellingen en het RIVM mogelijk, zonder dat betrokkenen voor het RIVM identificeerbaar zijn.

De zorginstelling  dient de gegevensverzameling in het kader van de surveillance aan te melden bij de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Gegevensverzoek

Voor het indienen van een gegevensverzoek kunt u gebruikmaken van het formulier gegevensverzoek PREZIES. Na invulling en ondertekening kunt u dit toezenden aan prezies@rivm.nl. Indien nodig zal PREZIES u vragen uw verzoek nader toe te lichten. 

Patiënten informeren over surveillance is verplicht

Op grond van de Gedragscode en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)) is het ziekenhuis verplicht patiënten te informeren over het gebruik van patiëntengegevens voor verbetering van kwaliteit van zorg en medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook moet de patiënt weten waar de reglementen die zijn privacy garanderen ter inzage liggen. Daarnaast moet de patiënt in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken tegen gebruik van zijn gegevens voor onderzoek en kwaliteitsverbetering. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, mag het ziekenhuis aannemen dat de patiënt akkoord gaat met opname van persoonsgegevens in bestanden voor wetenschappelijke en kwaliteitsbevorderende doeleinden.

In het ziekenhuisreglement dient de verzameling van gegevens voor kwaliteitsbewaking te worden vermeld.

Mocht er in het ziekenhuis (nog) geen manier bestaan waarop patiënten geïnformeerd worden over het gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijke en kwaliteitsverbeterende doeleinden, dan reiken wij u onderstaand een formulering aan voor een patiënteninformatiebrochure. Deze kunt u naar eigen inzicht aanpassen aan de behoeften van uw ziekenhuis.

Download hier de voorbeeldtekst voor de informatiebrochure

Wijze van inzending data

De in het ziekenhuis verzamelde en geregistreerde gegevens worden per (beveiligde) e-mail en voorzien van een verzendformulier (zie de betreffende module) ten minste eenmaal per jaar naar het secretariaat van PREZIES gestuurd. Ook is het mogelijk om gegevens rechtstreeks in te voeren in de webapplicatie OSIRIS.

Meer informatie met betrekking tot de te gebruiken software of OSIRIS is te vinden onder het kopje datamanagement.

Kwaliteitsbewaking

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer het ziekenhuis daar zelf onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek gebruikt het ziekenhuis gegevens over patiënten. U kunt hierbij denken aan gegevens over de reden van opname of over de behandeling en opname in het ziekenhuis, of er hierbij complicaties zijn ontstaan of infecties optraden. Maar ook gegevens over de arts die de patiënten opneemt.

Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan het ziekenhuis maatregelen nemen om de kwaliteit in het ziekenhuis te verbeteren.

Privacy

De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld worden gepseudonimiseerd gebruikt, zodat uw privacy niet in gevaar komt. Het gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking is in een reglement vastgelegd. Dit reglement kunt u opvragen bij het patiëntenservicebureau (of een andere naam van de verantwoordelijke afdeling) in dit ziekenhuis.

Bezwaar maken

Wanneer u niet expliciet aangeeft dat u bezwaar heeft tegen het gepseudonimiseerde gebruik van uw gegevens voor de bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening in het ziekenhuis, worden uw gegevens gebruikt in het kwaliteitsonderzoek.

Wanneer u wel bezwaar heeft hiertegen, dan kunt u dit zeggen tegen de medewerkers van het patiëntenservicebureau (of een andere naam van de verantwoordelijke afdeling).