Via datasets voor coloscopie en pathologie worden gegevens geregistreerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Technische datasets voor coloscopie en pathologie

De technische datasets voor coloscopie en pathologie geven inzicht in de gegevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd moeten worden. Deze datasets zijn in nauw overleg met betrokken partijen in verschillende werkgroepen en de Programmacommissie tot stand gekomen op geleide van de indicatoren.

Voor de uitwisseling van deze gegevens met ScreenIT zijn elektronische berichten ontwikkeld. De technische datasets worden in ART-DECOR bij NictizNationaal ICT instituut in de Zorg beheerd en beschikbaar gesteld:

De beperktere dataset voor de intake is later opgesteld en op dit moment nog niet elektronisch gekoppeld met ScreenIT. Coloscopiecentra kunnen deze gegevens via internet registreren in ScreenIT. 

Wijzigingen datasets

De dataset wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Vanuit de beroepsgroep komen uit beleidsmatige en praktische overwegingen wijzigingsvoorstellen binnen, doordat er ervaring is opgedaan met het doen van de registratie en n.a.v. het gebruik van de cijfers voor monitoring en evaluatie. Dit document gaat alleen over de wijzigingen in de verslaglegging van coloscopie- en pathologiebevindingen.

Wijzigingen moeten op meerdere plekken in de keten doorgevoerd worden, door verschillende partijen. Voor de coloscopiecentra zijn dat er momenteel ongeveer 7 (inclusief enkele centra die de implementatie zelf gerealiseerd hebben via hun eigen EPDElektronisch pati?ntendossier).  Voor de pathologie laboratoria geldt dat er 1 uniforme verslagleggingsmodule is die aangeboden wordt door stichting PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, waarbij het elektronisch uitslagbericht wordt gegenereerd door de leverancier van de landelijke infrastructuur van stichting PALGA en via deze infrastructuur naar ScreenIT wordt gestuurd. 

Elk kalenderjaar kunnen tot 1 mei wijzigingsverzoeken worden ingediend bij Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken via redactieraad@fsb-ssc.nl. Voor de ontvangst en het in behandeling nemen van verzoeken voor aanpassingen in de dataset en elektronische berichten is een wijzigingsprocedure ontwikkeld. 

Governance dataset en berichten

Voor de continuïteit van het bevolkingsonderzoek is het van belang dat dataset en elektronische berichten zorgvuldig worden beheerd. Hiervoor is een governance dataset ingericht.

Ook biedt dit de mogelijkheid om afstemming te zoeken met partijen die datasets beheren die overlap vertonen met de dataset van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld de dataset van coloscopieën uit de reguliere zorg).

In de notitie Governance dataset en berichten staan de afspraken en werkwijze voor het beheer van de dataset en elektronische berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker beschreven. In deze notitie zijn ook afspraken gemaakt over de wijze waarop met wijzigingsverzoeken wordt omgegaan.

Registratie van coloscopieverslagen

De registratiehandleiding biedt extra toelichting op de minimale gegevensset die vastgelegd moet worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.