Verschillende professionals zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek en voeren ieder een deel van het bevolkingsonderzoek uit.

Screeningsorganisaties

De vijf screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor: 

  • de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker;
  • de verwijzing voor de intake voor coloscopie naar centra die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen;
  • de regionale coördinatie en kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek bij de screeningsorganisaties. 

De screeningsorganisaties zijn opdrachtgever voor de FIT-laboratoria, de leverancier van de FIT en bijbehorende analyseapparatuur en reagentia, het inpakcentrum en de referentiefunctionarissen. 
De screeningsorganisaties moeten voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen, deze zijn te vinden in het Uitvoeringskader bevolkingonderzoek darmkanker


Huisartsenpraktijken

De huisarts en doktersassistent zijn ervoor verantwoordelijk een deelnemer te informeren over het bevolkingsonderzoek wanneer  deze hen benadert. De huisarts adviseert deelnemers met een ongunstige FIT-uitslag als zij daar voorafgaand aan de deelname om gevraagd hebben bij de screeningsorganisatie. Ook zorgt de huisarts voor een tijdige overdracht van relevante medische gegevens (zoals medicatiegebruik) aan het coloscopiecentrum.
Meer informatie: Exclusiecriteria coloscopie 

Deskundigheidsbevordering

Voor huisartsen en doktersassistenten is deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Hierin wordt aandacht besteed aan de organisatie en werkzaamheden, maar vooral aan de begeleiding van en voorlichting aan mannen en vrouwen over het bevolkingsonderzoek.
•    NHG-Praktijkhandleiding
•    E-learning (PIN) Bevolkingsonderzoek darmkanker
•    Voor meer informatie over de nascholingsbijeenkomsten en data van bijeenkomsten in uw buurt, zie de website van de screeningsorganisatie in uw regio


FIT-laboratoria

De FIT-laboratoria zijn betrokken bij het screenen in de keten. Zij ontvangen de retour-enveloppen met fecesmonsters via PostNL. Zij zijn verantwoordelijk voor de analyse van de fecesmonsters met behulp van een landelijke uniforme FIT en analyseapparatuur die door de screeningsorganisaties is ingekocht. Zij geven de uitslag (elektronisch) door aan de screeningsorganisaties. De FIT-laboratoria werken in opdracht van de screeningsorganisaties. Voor de samenwerking hebben de FIT-laboratoria een contract met de screeningsorganisaties. De kwaliteitsborging van de uitvoering is in handen van een referentiefunctionaris. 
Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor FIT-laboratoria opgesteld. De eisen worden beschreven in het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker.


Coloscopiecentra

Coloscopiecentra zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de intake, het uitvoeren van de coloscopie, en de coördinatie van diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. De coloscopiecentra zijn opdrachtgever voor de pathologielaboratoria en de radiologie.
Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten opgesteld. De eisen staan in het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten

Deskundigheidsbevordering

Onderdeel van de toelatingstoets voor endoscopisten is een online e-learningmodule. De e-learning is geaccrediteerd door de NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). Voor meer informatie, zie de NVMDL.


Pathologielaboratoria

Pathologielaboratoria beoordelen het histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek of vervolgbehandeling. Zij geven de uitslagen door aan het coloscopiecentrum dat het onderzoek heeft aangevraagd. Een referentiefunctionaris is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van PA-diagnostiekDiagnostisch onderzoek verricht op de afdeling Pathologie
Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor pathologielaboratoria opgesteld. In het protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria staan deze kwaliteitseisen beschreven. De kwaliteitseisen worden gesteld aan de laboratoria die beoordelingen willen doen van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Toegelaten coloscopiecentra mogen het materiaal alleen insturen naar laboratoria die aan deze eisen voldoen. 

Radiologie-afdelingen

Aan een klein deel (ongeveer 1%) van de deelnemers met een positieve FIT-uitslag kan bij de intake een CT-colografie worden aangeboden. Dit betreft deelnemers bij wie de coloscopie incompleet is of bij wie bij hoge uitzondering om medische of psychische redenen een coloscopie niet gewenst is.
De radiologie-afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren en beoordelen van de CT-colografie en werkt in opdracht van de coloscopiecentra. De radioloog geeft de uitslag van het onderzoek door aan de verwijzende arts van het coloscopiecentrum.