Verschillende organisaties en professionals zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek en voeren ieder een deel van het bevolkingsonderzoek uit. In het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker staat hierover uitgebreid informatie.

Screeningsorganisaties

De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor: 

  • de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker;
  • de verwijzing voor de intake voor coloscopie naar centra die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen;
  • de regionale coördinatie en kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek bij de coloscopiecentra. 

De screeningsorganisaties hebben overeenkomsten afgesloten met de screeningslaboratoria, de coloscopiecentra, PostNL, het inpakcentrum voor de FIT, de leverancier van de FIT en bijbehorende analyseapparatuur en reagentia, de leveranciers betrokken bij de kwaliteitsborging van de FIT en de referentiefunctionarissen. Zij zijn daarnaast ketenpartner van de huisarts en ketenpartner van en verwijzer naar coloscopiecentra.

De screeningsorganisaties moeten voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen, deze zijn te vinden in het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker.

In het kader van deskundigheidsbevordering wordt nascholing van de medewerkers van de informatielijnen georganiseerd door de individuele screeningsorganisaties aan de hand van de veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Huisartsenpraktijken

De huisarts en doktersassistent zijn ervoor verantwoordelijk een deelnemer te informeren over het bevolkingsonderzoek wanneer  deze hen benadert. De huisarts adviseert deelnemers met een ongunstige FIT-uitslag als zij daar voorafgaand aan de deelname om gevraagd hebben bij de screeningsorganisatie. Ook zorgt de huisarts voor een tijdige overdracht van relevante medische gegevens (zoals medicatiegebruik) aan het coloscopiecentrum.
Meer informatie: Exclusiecriteria coloscopie 

Deskundigheidsbevordering

Voor huisartsen en doktersassistenten is deskundigheidsbevordering ontwikkeld. 
•    NHG-Praktijkhandleiding
•    E-learning (PIN) Bevolkingsonderzoek darmkanker
•    Voor meer informatie over de nascholingsbijeenkomsten en data van bijeenkomsten in uw buurt, zie de website van de screeningsorganisatie in uw regio.


FIT-laboratoria

De FIT-laboratoria zijn betrokken bij het screenen in de keten. Zij ontvangen de retour-enveloppen met fecesmonsters via PostNL. Zij zijn verantwoordelijk voor de analyse van de fecesmonsters en geven de uitslag (elektronisch) door aan de screeningsorganisaties. De FIT-laboratoria werken in opdracht van de screeningsorganisaties. De kwaliteitsborging van de uitvoering is in handen van een referentiefunctionaris. 
 

Coloscopiecentra

Coloscopiecentra zijn verantwoordelijk voor de intake, de coloscopie en de coördinatie van diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. De coloscopiecentra zijn opdrachtgever voor de pathologielaboratoria en de radiologie.

Deskundigheidsbevordering

Onderdeel van de toelatingstoets voor endoscopisten is een online e-learningmodule. De e-learning is geaccrediteerd door de NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). Voor meer informatie, zie de NVMDL.


Pathologielaboratoria

Pathologielaboratoria beoordelen het histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek of vervolgbehandeling. Zij geven de uitslagen door aan het coloscopiecentrum dat het onderzoek heeft aangevraagd. Een referentiefunctionaris is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van PA-diagnostiekDiagnostisch onderzoek verricht op de afdeling Pathologie
 

Radiologie-afdelingen

Aan een klein deel (ongeveer 1%) van de deelnemers met een positieve FIT-uitslag kan bij de intake een CT-colografie worden aangeboden. 
De radiologie-afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren en beoordelen van de CT-colografie en werkt in opdracht van de coloscopiecentra. De radioloog geeft de uitslag van het onderzoek door aan de verwijzende arts van het coloscopiecentrum.