Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn veel partijen betrokken. Het is belangrijk om kaders te stellen en duidelijk te omschrijven welke rollen, taken en verantwoordelijkheden die partijen hebben bij het bevolkingsonderzoek.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in onderstaande documenten en bijbehorende bijlagen:

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek  darmkanker Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker ( BBK Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker)) geeft een overzicht van de door het Ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het beschrijft de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Het beleidskader vormt hiermee de basis voor de nadere uitwerking van de uitvoeringskaders van de betreffende bevolkingsonderzoeken.

 

Het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker

Het uitvoeringskader beschrijft hoe het bevolkingsonderzoek darmkanker moet worden uitgevoerd, zodat dit effectief en binnen beleidsmatige en wettelijke kaders verloopt. Het geeft een beschrijving van het primair proces, de rolverdeling (taken en verantwoordelijkheden) van de betrokken partijen en de kwaliteitseisen waaraan elke partij of de uitvoering moeten voldoen om burgers een uniform, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek te kunnen bieden.


Het uitvoeringskader richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende diagnostiek én bij de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. De inhoud van het Uitvoeringskader is bindend, dat wil zeggen dat iedere professional betrokken bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek verondersteld wordt de (voor hem/haar relevante) inhoud van het Uitvoeringskader te kennen en in de praktijk te brengen.

Bijlagen uitvoeringskader