Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn veel partijen betrokken. Het is belangrijk om kaders te stellen en duidelijk te omschrijven welke rollen, taken en verantwoordelijkheden die partijen hebben bij het bevolkingsonderzoek.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in:

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek  darmkanker Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (BBKBeleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker) geeft een overzicht van de door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het beschrijft de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Het beleidskader vormt hiermee de basis voor de nadere uitwerking van de uitvoeringskaders van de betreffende bevolkingsonderzoeken.
 

Het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker

Het uitvoeringskader beschrijft hoe het bevolkingsonderzoek darmkanker en de aansluitende zorg worden uitgevoerd zodat het effectief en binnen beleidsmatige, wettelijke kaders verloopt.

In het uitvoeringskader worden de kwaliteitskaders aangegeven die nodig zijn om burgers een uniform, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek en daarop aansluitende zorg te kunnen bieden.
Het uitvoeringskader richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende diagnostiek én bij de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.
 

Juridisch kader

Het juridisch kader is van toepassing op de uitvoering van alle drie de bevolkingsonderzoeken naar kanker en op de gegevensuitwisseling met, en aansluiting op de zorg.
De informatie in het voorlichtingsmateriaal over de privacy is gebaseerd op het juridisch kader.