In de tabel worden de gezondheidskundige toetsingswaarden en geurdrempels van een aantal stoffen weergegeven. Dit zijn stoffen die regelmatig voorkomen bij een bodemsanering.

Versie:  21 april 2023

Let op: Nieuwe gezondheidskundige inzichten kunnen leiden tot aanpassing van de toetsingswaarden. Controleer dus of de toetsingswaarde nog actueel is. Neem contact op met het cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu)/RIVM bij twijfel over de actualiteit van de toetsingswaarde.

De (rampen)interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen zijn te vinden op rvs.rivm.nl.

Toetsingswaarden algemene bevolking in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3) en parts per million ( ppm parts per million (parts per million)).


(a) Signaalwaarde: gedefinieerd als 3 maal de acute MRL. De signaalwaarde heeft tot doel bij momentane metingen een dreigende overschrijding van de acute MRL te voorzien en maatregelen te kunnen nemen. Als er geen MRLacute bekend is voor de betreffende stof, is gekozen voor de mediane geurdrempel als signaalwaarde.
(b)  EU Europese Unie (Europese Unie) referentieniveau voor benzeen overeenkomend met een extra kans op kanker van 1 op de 100.000 bij levenslange blootstelling (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report)
(c)Signaalwaarde gebaseerd op mediane geurdrempel (geurhinder is meest kritische effect).
(d) Gebaseerd op de WHO World Health Organization (World Health Organization) advieswaarde voor 24-uurswaarde (2006). Deze waarde is gebaseerd op chronische effecten in humane populaties. In afstemming met cGM/RIVM.
(e) Gebaseerd op advies Gezondheidsraad (2003) en in afstemming met cGM/RIVM.
(f) In afstemming met cGM/ RIVM.
(g) Maar 1 waarde.
(h) TGG staat voor tijdgewogen gemiddelde en is de grenswaarde voor op de werkplek (voor werknemers). Voor sommige stoffen met gezondheidseffecten bij piekconcentraties, is naast een TGG voor de beoordeling van een blootstellingsduur van 8 uur ook een TGG over 15 minuten afgeleid voor de beoordeling van piekconcentraties. De waarden komen van de website ser.nl
(i) Europese grenswaarde voor werknemers.
(j) Tiesjema B., Baars A.J. Re-evaluation of some humantoxicological Maximum Permissible Risk levels earlier evaluated in the period 1991-2001. RIVM-rapport 711701092, 2009
(k) Alleen de laagste geurdrempel is bekend zie (k), niet de mediaan. ETBE heeft een sterke aanstootgevende geur die bij lage concentraties al wordt waargenomen.
(l) Laagste geurdrempel.
(m) Laagste en hoogste waarde.
(n) Zie GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: Kwik in het binnenmilieu en gezondheid, RIVM Rapport 609300021/2011.

Component

 
CAS nummer
 
Eenheid

 

TCL / MTR maximaal toelaatbaar risico (maximaal toelaatbaar risico)
lucht
Chronische MRL maximumresidugehalte (maximumresidugehalte)
 
Intermediate MRL
 
Acute MRL
 
Signaalwaarde (a)
 
Geurdrempel
laagste - mediaan

TGG 8 uur (h)

 

benzeen

71-43-2

µg/m3

 

1,7 (EU referentieniveau (b))

5 (EU-grens-waarde)

10 20 30 90 5.000 - 80.000 700
    ppm 0,0005 (b)
0,0015
0,003 0,006 0,009 0,028 1,57 - 25,04 0,22
tolueen 108-88-3 µg/m3 400 3.830 - 7660 20.000 (b) 600 - 20.000 150.000
    ppm 0,1 1,0 - 2,0 5,3 0,2 - 5,3 39,8
ethylbenzeen 100-41-4

 µg/m3

770

260

8.680

21.170

66.420

9.000 - 90.000

215.000

    ppm 0,2 0,1 2,0 4,9 15,3 2,0 - 20,7 49,5
xylenen (som) 1330-20-7 µg/m3 870 220 2.660 8.860 8.000 (c) 400 - 8.000 210.000
    ppm 0,20 0,05 0,61 2,02 1,83 0,09 - 1,83 47,91
naftaleen 91-20-3 µg/m3 25 4 - - 800 (c) 50 - 800

50.000
(TGG 15 min=
80.000)

    ppm 0,0048 0,0008 - - 0,1500 0,0095 - 0,1500

9,5400
(TGG 15 min=15,2600)

fenol 108-95-2 µg/m3 20 - - - 700 (c) 20-700 8.000
    ppm 0,005 - - - 0,180 0,005 - 0,180

2,080

cresol(en)
(som)
1319-77-3
o: 95-48-7
p: 93-51-6
µg/m3 170 - - - 10 (c) 0,5 -10 22.000
    ppm 0,0380 - - - 0,0022 0,0001 - 0,0022 4,9300
pyridine 110-86-1 µg/m3 120 - - - 900 (c) 9 - 900 900
    ppm 0,037 - - - 0,280 0,003 - 0,280 0,280
zwaveldioxide 7446-09-5 µg/m3 20 (d) - - 27 80 800 - 8.00 (e) 700
    ppm 0,01 - - 0,01 0,03 0,31 - 3,05 0,27
trichloor-
etheen
79-01-6 µg/m3 200 2,2 2,2 - 2.700 (f) 1.000 - 50.000 54.700 (i)
    ppm 0,0372 0,0004 0,0004 - 0,5000 0,1900 - 9,300 10,1800

tetrachloor-
etheen

127-18-4 µg/m3 250 41 41 400 (f) 1200 (f) 10.000 - 100.000 -
    ppm 0,037 0,006 0,006 0,059 0,180 1,470 - 14,74 -
cis-1,2-dichloor-
etheen
156-59-2 µg/m3 60 - - - - 300 - 40.000 -
    ppm 0,02 - - - - 0,08 - 10,09 -
trans-1,2-dichlooretheen 156-60-5 µg/m3 60 - 800 800 2.400 300 - 40.000 -
    ppm 0,02 - 0,20 0,20 0,61 0,08 - 10,09 -
vinylchloride 75-01-4 µg/m3 3,6 - 78 1300 3906 30.000 - 40.000 7.770
    ppm 0,001 - 0,031 0,510 1,530 11,740 - 15,650 3,040
1,1-dichloor-
ethaan
75-34-3 µg/m3 370 - - - - 200.000 - 600.000 400.000
    ppm 0,1 - - - - 49,41 - 148,24 98,83
1,1,1-trichloor-
ethaan
71-55-6 µg/m3 380 - 3900 11.000 33.000 90.000 - 900.000 555.000
    ppm 0,1 - 0,7 2,0 6,0 16,5 - 165,0 101,7
chloorethaan 75-00-3 µg/m3 1.000 - - 39.750 10.000 (c) 10.000 (g) 268.000
    ppm 0,4 - - 14,8 3,7 3,7 100,0
formaldehyde 50-00-0 µg/m3 10 10 38 50 150 30 - 10.000 150
    ppm 0,008 0,008 0,031 0,041 0,120 0,024 - 8,140 0,120

MTBE Methyl-tert-butylether

1634-04-4 µg/m3 2600 2524 2524 7211 470 (c) 320 -470 180.000
    ppm 0,72 0,70 0,70 2,00 0,47 0,09 - 0,47 49,93
ETBE Ethyl-tert-butylether 637-92-3 µg/m3 1900 (j) - - - (k) 54 (l) -
    ppm 0,455 - - - - 0,013 -
1,1-dichloor-
etheen
75-35-4 µg/m3 200 2 4 - - 766.000 – 2.000.000  (m) 8.000
    ppm 0,0035 0,0006 0,0010 - - 190 - 496 2
styreen 100-42-5 µg/m3 900 868 - 21.698 3.000 (c) 70 - 3.000 85.000
    ppm 0,2 0,2 - 5 0,70 0,02 - 0,70 19,95
kwik 7439-97-6 µg/m3 0,05 (n) 0,2 - 10 (n) 30 - 20
    ppm 0,00001 0,00002 - 0,00122 0,00366 - 0,00244

Formules gebruikt voor de omrekening van ppm naar mg/m3 en andersom

Concentratie (ppm) = (24,45 x concentratie (mg/m3)) ÷ molecuul gewicht
Concentratie (mg/m3) = (concentratie (ppm) x molecuulgewicht) ÷ 24,45

Deze formule is van toepassing bij een druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 25 graden Celsius. Online zijn verschillende programma’s te vinden voor het converteren van eenheden. Bijvoorbeeld op de website cdc.gov.

Bronnen