Het bevoegd gezag moet na de sanering een beschikking afgeven op het evaluatieverslag (zie Uitgebreide bodemsaneringsprocedure), en bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de initiatiefnemer het bevoegd gezag binnen vier weken na beëindiging van de bodemsanering informeren. Dit zijn momenten waarop de gemeente, samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de bodemsanering kan evalueren. De ‘wettelijke’ evaluatie van een bodemsanering gaat vooral om het toetsen van het resultaat van de uitgevoerde sanering aan de in het beschikte saneringsplan geformuleerde saneringsdoelstelling(en). Maar ook gebruiksbeperkingen, zoals het niet dieper graven dan de onderzijde van de leeflaag en nazorg, zoals de monitoring van de grondwaterkwaliteit, en eventuele binnenluchtmetingen komen aan de orde.

Hiernaast zal de locatie na een bodemsanering vaak (deels) opnieuw worden ingericht. Als dit het geval is kan de GGD adviseren over een gezonde inrichting. Rekening houden met gezondheid bij de inrichting van de locatie is belangrijk, omdat:

  • Een gezonde leefomgeving het gebied aantrekkelijk maakt voor toekomstige bewoners en gebruikers.
  • De gemeente een belangrijke rol heeft in het creëren en beheren van een gezonde leefomgeving en het verminderen van gezondheidsverschillen.
  • Een gezonde omgeving de ziektelast, en hiermee mogelijk ook de zorgkosten voor de gemeente, vermindert. Bij het (her)inrichten van een locatie kan de gemeente verbinding zoeken met de opgaven in het sociale domein.

Een integrale benadering van de leefomgeving en het in een vroeg stadium van planvorming meenemen van gezondheid kan resulteren in een gezondere, veiligere en aantrekkelijkere omgeving. Het advies van de GGD kan hier een bijdrage aan leveren.

De Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving geven handvatten voor de advisering. Er zijn kernwaarden voor de woonomgeving, mobiliteit en gebouwen.

Advies bij de evaluatie van de bodemsanering

Als er tijdens de sanering metingen zijn verricht, bijvoorbeeld om achteraf te toetsen of aan de gezondheidskundige toetsingswaarden is voldaan, adviseer de gemeente of initiatiefnemer dan om bewoners, omwonenden en andere betrokkenen te informeren over de resultaten van de metingen. De GGD kan ondersteunen bij de communicatie en als er sprake is geweest van verhoogde concentraties de gezondheidskundige betekenis hiervan duiden.

De GGD kan ook adviseren over de gebruiksbeperkingen en bijvoorbeeld meedenken over een meetstrategie voor en de beoordeling van binnenluchtmetingen of andere monitoringsgegevens in de fase van nazorg.

Advies bij herinrichting van de locatie na sanering

Als de locatie na de sanering opnieuw wordt ingericht is het belangrijk gezondheid in brede zin mee te nemen in de planvorming. Dit betekent dat naast de invloed van milieufactoren als de luchtkwaliteit of geluidbelasting thema’s als groen, bewegen, recreatie en sociale aspecten worden meegenomen. Hoe dit verder wordt ingevuld is onder andere afhankelijk van de toekomstige bewoners of gebruikers van de locatie. Adviseer om ook aandacht te besteden aan de kwaliteit van woningen/gebouwen (binnenmilieu, klimaatbestendig, geluidsisolatie).

Meer informatie

Voor meer informatie en handvatten voor de advisering zie Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.