Een bodemsanering kan door geurhinder, geluidsoverlast, druk verkeer en de perceptie van risico’s van grote invloed zijn op het welbevinden van bewoners, omwonenden en anderen in de directe omgeving van de bodemsaneringslocatie. Om ongerustheid, hinder, klachten en gezondheidsrisico’s door een bodemsanering te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken is een goede voorbereiding noodzakelijk. 

Vragen in de voorbereidende fase

De centrale vragen bij de voorbereiding van een bodemsanering zijn:

 • Welke gezondheidsaspecten zijn relevant?
 • Wat is de verwachte blootstelling voor bewoners en omwonenden?
 • Hoe kan de situatie tijdens de sanering worden gemonitord en beoordeeld?
 • Hoe lang gaat de sanering duren?
 • Welke maatregelen kunnen worden getroffen om gezondheidsrisico’s, inclusief hinder, te beheersen?
 • Wat kan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) adviseren over communicatie?

Informatie over de bodemverontreiniging is te vinden in rapporten van bodemonderzoek, vooral in het Nader Bodemonderzoek. In het Nader Bodemonderzoek staat beschreven met welke stoffen de bodem verontreinigd is, in welke concentraties deze stoffen voorkomen en wat de omvang van de verontreiniging is. Het Nader Bodemonderzoek geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Met welke stoffen (vluchtig/ niet vluchtig) is de bodem verontreinigd?
 • Zitten deze stoffen in de grond en/ of in het grondwater, op welke diepte en in welke concentraties?
 • Liggen er woningen of andere gevoelige bestemmingen op de verontreiniging (binnen de interventiewaardecontour) van de sanering?
 • Hoe zijn de risico’s (humaan, verspreiding, en ecologie) beoordeeld, en op basis van welk risico is de sanering spoedeisend?

In het saneringsplan is aanvullend informatie te vinden over de saneringstechnieken, en zijn risico’s voor de omgeving tijdens de sanering (deels) beoordeeld.

Over het algemeen zal de GGD de gemeente of initiatiefnemer adviseren een plan op te (laten) stellen waarin de publieke gezondheidsaspecten worden beschreven (PG-plan). De belangrijkste onderdelen van het PG-plan zijn:

 • De relevante publieke gezondheidsaspecten
 • Een meetplan voor vluchtige stoffen, en eventueel asbest
 • Adviezen over de saneringsaanpak/de preventieve en correctieve (aanvullende) maatregelen
 • Een communicatieplan

De benodigde informatie over deze onderdelen van het PG-plan komt hieronder aan bod.