Naast de WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarden voor de algemene bevolking bestaan er in Nederland interventiewaarden als ondersteuning van incidentenbestrijding. Voor werknemers zijn er grenswaarden.

De WHO World Health Organization (World Health Organization) heeft advieswaarden voor de algemene bevolking opgesteld (zie Tabel). De advieswaarden zijn zo gekozen dat het COHb carboxyhaemoglobin (carboxyhaemoglobin)-gehalte altijd beneden de 2,5% blijft. Onder dit COHb-gehalte worden geen gezondheidseffecten verwacht, ook niet bij de meest gevoelige risicogroep (mensen met hartziekten). Bij overschrijding van de advieswaarden kunnen gevoelige groepen klachten ontwikkelen. Naarmate de concentratie en de blootstellingsduur groter worden, neemt de kans op ernstige klachten toe.

Tabel: Advieswaarden koolmonoxide (WHO, 2010).

Blootstellingsduur

Tijdgewogen gemiddelde concentratie koolmonoxide in de lucht (ppm parts per million (parts per million))*

15 minuten

86**

1 uur

30

8 uur

9

24 uur

6

* In het WHO-rapport staan de advieswaarden weergeven in mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter). Deze waarden zijn omgerekend naar ppm met de in hetzelfde rapport weergegeven omrekeningsfactor: ppm=mg/m3*0,858.
** In de rest van dit document wordt dit getal afgerond naar 90 ppm.

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding bestaan in Nederland interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Met deze waarden wordt het niveau van gevaar ingeschat. In de tabel interventiewaarden voor koolmonoxide zijn de interventiewaarden voor koolmonoxide opgenomen. De alarmeringsgrenswaarde (AGW) is de luchtconcentratie waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. De levensbedreigende waarde (LBW levensbedreigende waarde (levensbedreigende waarde)) is de luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Tabel: Interventiewaarden voor koolmonoxide.

Blootstellingsduur

AGW (ppm parts per million (parts per million))

LBW (ppm)

10 minuten

420

1716

30 minuten

154

601

1 uur

83

335

 

* Zie de link voor de actuele interventiewaarden. De waarden zijn weergegeven in mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter). Deze zijn omgerekend naar ppm met de omrekeningsfactor van de WHO World Health Organization (World Health Organization): ppm=mg/m3*0,858.

Grenswaarden voor werknemers zijn in het algemeen minder streng dan grenswaarden voor de algemene bevolking. De grenswaarden voor werknemers zijn opgenomen in de tabel met grenswaarden. Dit is de concentratie waaraan een werknemer gedurende een bepaalde tijd mag worden blootgesteld De grenswaarde voor werknemers voor koolmonoxide is met ingang van 21 augustus 2018 aangepast. Daarvoor was er geen grenswaarde voor 15 minuten en was de grenswaarde voor 8 uur 25 ppm parts per million (parts per million). Er is een grenswaarde ingevoerd voor 15-minuten blootstelling (100 ppm) en de grenswaarde voor 8 uur is verlaagd naar 20 ppm. Als gevolg van deze aangepaste grenswaarde is het ‘persoonlijke alarm’, een meter die bijvoorbeeld ambulancemedewerkers bij zich dragen, bijgesteld naar 20 ppm.

Tabel: Grenswaarden voor werknemers.

Blootstellings­duur

Tijdgewogen gemiddelde concentratie CO (ppm)

15 minuten

100

8 uur

20

* De actuele grenswaarden zijn te vinden op de website van het RIVM. De waarden zijn weergegeven in mg/m3. Deze zijn omgerekend naar ppm met de omrekeningsfactor van de WHO World Health Organization (World Health Organization): ppm=mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)*0,858.

WHO World Health Organization (World Health Organization) (2010). WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Geneva: World Health Organization, 2010.