Validatie

Jaarlijks vergelijkt het RIVM de resultaten van het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model  met gemeten concentraties uit het LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit), MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden) (Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden) en andere metingen. De basisvalidatie gebeurt vooral aan de hand van SO2-, NOx- en NH3-concentraties en natte depositie van deze stoffen. Dit heeft twee redenen, ten eerste omdat voor deze stoffen veel metingen beschikbaar zijn, ten tweede omdat de emissies (relatief) nauwkeurig bekend zijn. Daarnaast zijn er publicaties van verschillende modelvergelijkings- en validatiestudies, waaraan OPS heeft deelgenomen.