Depositie is voor de meeste stoffen het belangrijkste verwijderingsproces, zeker als het gaat om langeafstandtransport.

OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) berekent natte depositie aan de hand van zogenaamde scavenging ratio’s. Hierbij maakt het model onderscheid  in uitwas- en uitregenprocessen. Het proces van de droge depositie van verzurende stoffen is in het OPS-model het meest uitgewerkt, omdat dit vooral voor stoffen als NH3 zeer kritisch is. De DEPAC DEPosition Acidifying Components (DEPosition Acidifying Components)-module (DEPosition Acidifying Components) in OPS is een uitgebreide parametrisatie voor de droge-depositiesnelheid.

Droge depositie kent een sterk ruimtelijk aspect. Dit komt omdat de depositiesnelheid mede een functie is van landgebruik en terreinruwheid. Daarnaast hangt de depositie (zowel nat als droog) ook af van de luchtconcentraties van andere stoffen; deze zijn berekend met OPS en gekalibreerd op metingen.

Voor stoffen anders dan de verzurende, kan de gebruiker de droge-depositiesnelheid specificeren via de zogenaamde oppervlakteweerstand Rc.