Ruimteschaal

Het doel van OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) model is om concentraties en deposities in Nederland te berekenen. Het bijbehorende emissiedomein is in principe geheel Europa. In geval van zeer lang levende stoffen (bijvoorbeeld methaan) dient de gebruiker rekening te houden met additionele, continent-overschrijdende bijdragen die  het model niet kan berekenen.

Door het analytische karakter van het model is er geen beperking in de ruimtelijke resolutie van de receptoren. OPS kan berekeningen uitvoeren voor een grid met een op te geven resolutie, maar ook op de locatie van specifieke receptoren. In het laatste geval berekent OPS de concentratie en depositie op exact die locaties. Bij berekeningen voor een grid wordt de gemiddelde waarde van de concentratie en depositie in de gridcellen bepaald. In het algemeen bepaalt  de detaillering van de emissies welke uitvoerresolutie nog zinvol is. Bij berekeningen op nationale schaal gebruikt het RIVM een grid met een resolutie van 1x1 km kilometer (kilometer)2.