In Nederland voeren de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en de bestrijding van infectieziekten uit. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt nauw samen met deze organisaties in de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding.

De regionale ondersteuning infectieziektebestrijding heeft als doel de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in de regio’s te verbeteren. Al sinds 2006 maakt deze regionale ondersteuning een onmisbaar onderdeel uit van de organisatie van infectieziektebestrijding in Nederland.

Regio’s

De regionale ondersteuning infectieziektebestrijding krijgt vorm in zeven regio’s. In deze regio’s zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd. Het Centrum Infectieziektebestrijding coördineert deze structuur voor regionale ondersteuning.

  • Regionaal Arts Consulent (RACRegionale Arts Consulenten)
  • Consulent Openbare Medische Microbiologie (COM)
  • Regionaal Veterinair Consulent (RVCregionaal veterinair consulenten): werkzaam vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
  • Regionaal Consultent tuberculosebestrijding (RTCregionaal tuberculose consulenten)
  • Alimentair Consulent (ACalimentair consulent ): werkzaam vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zolang de regionale infectieziektebestrijding op decentraal niveau georganiseerd blijft, is er een structuur nodig die de centrale beleids- en ondersteunende afdelingen bij het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en CIbCentre for Infectious Disease Control verbindt met de regionale uitvoeringsorganisaties.

Taken

De activiteiten binnen de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding zijn gegroepeerd rond een aantal kernactiviteiten:

  • netwerk- en liaisonfunctie

Tot het dagelijks werk van de regionale consulenten behoren onder meer het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en onderling en met netwerkpartners en het adviseren aan landelijke en regionale netwerkpartners over CIbCentre for Infectious Disease Control-projecten en beleidsstukken. Landelijk adviseert de regionale consulent de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding, agendeert zij onderwerpen en levert zij een bijdrage aan actuele thema’s zoals versterking humaan-veterinaire samenwerking en activiteiten rondom BRMObijzonder resistente micro-organismen.

  • professionalisering en versterking

Om de regionale infectieziektebestrijding te professionaliseren en te versterken heeft de RACRegionale Arts Consulenten onder meer het CIb-programmabudget en het OGZopenbare gezondheidszorg-diagnostiekbudget tot haar beschikking.

  • ondersteuning bij uitbraken

De RAC bevordert uniformiteit in de aanpak van infectieziekte-uitbraken, signaleert knelpunten in de samenwerking met en tussen ketenpartners en doet dat in goed overleg met het CIb.

Deze kernactiviteiten hebben bij de verschillende disciplines steeds een andere invulling.