In Nederland voeren de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en de bestrijding van infectieziekten en tuberculose uit. Het RIVM werkt nauw samen met deze organisaties in de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding.

De regionale ondersteuning infectieziektebestrijding heeft als doel de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in de regio’s te verbeteren. Al sinds 2006 maakt deze regionale ondersteuning een onmisbaar onderdeel uit van de organisatie van infectieziektebestrijding in Nederland.

Verschillende disciplines van regionale ondersteuning infectieziektebestrijding

Binnen de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd:

 • Regionale Arts Consulent (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten))
 • Regionale Epidemiologie Consulent (REC)
 • Alimentair Consulent (AC alimentair consulent (alimentair consulent))
 • Regionale Veterinair Consulent (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten))
 • Consulent Openbare Medische Microbiologie (COM)

Van 2013 t/m 2022 waren ook Regionaal Tuberculose Consulenten (RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)) actief.

Zolang de infectieziektebestrijding op decentraal niveau georganiseerd blijft, is er een structuur nodig die de centrale beleids- en ondersteunende afdelingen bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en  het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) verbindt met de regionale uitvoeringsorganisaties. De regionale consulenten vertegenwoordigen deze structuur. 

Taken

De activiteiten binnen de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding zijn gegroepeerd rond een aantal kernactiviteiten:

 • Netwerk- en liaisonfunctie
  Tot het dagelijks werk van de regionale consulenten behoren onder meer het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en onderling en met netwerkpartners en het adviseren aan landelijke en regionale netwerkpartners over CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-projecten en beleidsstukken. Landelijk adviseert de regionale consulent de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), agendeert zij onderwerpen en levert zij een bijdrage aan actuele thema’s zoals versterking humaan-veterinaire samenwerking en activiteiten rondom BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen).

 • Professionalisering en versterking
  Om de regionale infectieziektebestrijding te professionaliseren en te versterken hebben de GGD-consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) en REC) onder meer het CIb-programmabudget tot hun beschikking. De RAC beheert daarnaast het OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg)-diagnostiekbugdet.

 • Ondersteuning bij uitbraken
  De regionale consulenten bevorderen uniformiteit in de aanpak van infectieziekte-uitbraken, signaleren knelpunten in de samenwerking met en tussen ketenpartners en doen dat in goed overleg met het RIVM-CIb.

Deze kernactiviteiten hebben bij de verschillende disciplines steeds een andere invulling.