Trend

De afname van de grootschalige stikstofdioxideconcentratie in de afgelopen twintig jaar bedroeg afgaande op de meetresultaten van de regionale stations 30%. Voor stads- en straatstations was de daling 40 respectievelijk 20%. De daling komt door maatregelen bij verkeer, industrie en energie. De mindere daling bij binnenstedelijke stations en de algemene afvlakking van de daling in de afgelopen jaren houdt mogelijk verband met de introductie van fijnstoffilters, gecombineerd met oxidatiekatalysatoren. Bij deze combinatie stijgt het aandeel stikstofdioxide in de uitlaatgassen. Ook wordt de daling in emissies van stikstofoxiden door verkeer voor een deel teniet gedaan door een toename van het aantal gereden kilometers.

Regionale verschillen

De stikstofdioxideconcentraties in het zuiden en westen van het land zijn hoger dan in het noorden. Waarschijnlijk komen deze hogere waarden door de hogere verkeersintensiteit en meer industriële activiteit.