In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM in de eerste helft van 2021 een indicatorenset vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio.

De uitkomsten kunnen worden gebruikt om met beleidsmakers, bestuurders en professionals te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. De Delphi-studie heeft geleid tot een basisset, een keuzeset en een ontwikkelagenda.

In de factsheetIndicatorenset voor Lokale Monitoring Kansrijke Start: een Delphi-studie wordt de gevolgde methode en selectie van de indicatoren beschreven.

Basisset indicatoren lokale monitoring Kansrijke Start

Door dezelfde indicatoren te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken kunnen lokale coalities van elkaar leren, door hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor is de basisset lokale indicatoren ontwikkeld. De gegevens van de indicatoren zijn nu voor alle gemeente beschikbaar in een dashboard op Regiobeeld.nl/kansrijkestart.

Het dashboard bevat gegevens over het meest recente jaar, de trend van de afgelopen jaren en een vergelijking met landelijke gemiddelden in grafieken. Alle gegevens zijn te downloaden voor eigen gebruik.

Het dashboard is ontwikkeld samen met de leden van het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start overleg. Het dashboard is een groeimodel: nog niet alle door de experts geselecteerde indicatoren zijn opgenomen: een aantal moet nog ontwikkeld worden.

Deze eerste vulling van de indicatoren moet beschouwd worden als een pilot. In de loop van 2022 zal samen met het veld worden geëvalueerd of dit hulpmiddel lokale coalities voldoende handvatten biedt om op lokaal niveau te gaan monitoren. Ook zijn er nog een aantal indicatoren in ontwikkeling, die op een later moment zullen worden opgenomen in de set. Daarnaast verkennen we ook de mogelijkheid om gegevens op wijkniveau beschikbaar te maken.

Keuzeset indicatoren lokale monitoring Kansrijke Start

Experts uit de praktijk gaven bij de bespreking aan dat deze basisset niet volledig aansluit bij hun lokale situatie en dat relevante indicatoren ontbreken. Ook zijn er indicatoren die volgens de experts belangrijk zijn voor elke fase van het actieprogramma en toch maar voor één fase zijn opgenomen. Deze indicatoren zijn opgenomen in de keuzeset indicatoren lokale monitoring. In de factsheet “Indicatorenset voor Lokale Monitoring Kansrijke Start: een Delphi-studie” zijn in Appendix 3 de indicatoren in detail beschreven. Per indicator wordt de teller, noemer en databron benoemd. Ook is aangegeven over welke periode data beschikbaar is, of dit landelijk beschikbaar is en hoe frequent data beschikbaar komen. Een uitgebreider overzicht, waarin onder andere ook databronnen en variabelen van teller en noemer zijn opgenomen, kan opgevraagd worden bij Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl. Dit ter ondersteuning van lokale coalities die indicatoren uit de keuzeset willen gaan gebruiken.

Ontwikkelagenda indicatoren lokale monitoring Kansrijke Start

Voor een aantal geselecteerde indicatoren zijn momenteel nog geen landelijke gegevens beschikbaar of moeten nog verder uitgewerkt worden. Deze indicatoren zijn opgenomen in de Ontwikkelagenda Indicatoren lokale monitor Kansrijke Start. In de factsheet “Indicatorenset voor Lokale Monitoring Kansrijke Start: een Delphi-studie” is deze agenda in Appendix 4 in te zien.  Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn, zullen deze indicatoren worden opgenomen in de basisset.

Monitoren interventies

Er zijn verschillende interventies in de drie fasen van het actieprogramma Kansrijke Start die uitgevoerd worden binnen lokale coalities. Om deze interventies te monitoren kunnen lokale coalities bijvoorbeeld gebruik maken van een aantal algemene indicatoren. Deze zijn opgenomen in de factsheet “Indicatorenset voor Lokale Monitoring Kansrijke Start: een Delphi-studie”  in Appendix 5. Afhankelijk van de interventie kan een keuze uit deze lijst gemaakt worden.