Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek (NPBNationaal Programma Bevolkingsonderzoek), dat met landelijk geregisseerde kwaliteitsborging plaatsvindt. Welke partijen zijn bij de uitvoering betrokken en wat is hun rol?

Gezamenlijk verantwoordelijk

Het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft pas het gewenste effect als de gehele keten goed functioneert, van uitnodiging tot en met de behandeling en surveillance. De deelnemende partijen zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Een tijdige en volledige onderlinge gegevensuitwisseling en een goede afstemming van de werkzaamheden zijn daarbij essentieel.

Wie zijn er bij de uitvoering betrokken?

  • Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever, financier en vergunningverstrekker voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek voert de landelijke regie op het bevolkingsonderzoek namens het ministerie van VWS.
  • De Landelijke Commissie invoering bevolkingsonderzoek darmkanker adviseert het RIVM-CvB over het bevolkingsonderzoek.
  • Patiënten- en consumentenorganisaties vertegenwoordigen de belangen van burgers en patiënten.
  • De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de kwaliteitsborging van bevolkingsonderzoek en aansluitende diagnostiek.
  • De vier klinisch-chemische FIT-laboratoria analyseren de fecesmonsters met behulp van FIT.
  • Huisartsen verstrekken informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers met een positieve  FIT-uitslag.
  • Coloscopiecentra voeren de intake en de coloscopie uit en coördineren de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling.
  • Pathologielaboratoria beoordelen histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek of vervolgbehandeling.
  • Radiologie afdelingen voeren CT-colografieën uit op verzoek van coloscopiecentra.

Uitvoeringskader

In het uitvoeringskader worden de rollen van de verschillende partijen nader toegelicht. Het uitvoeringskader beschrijft hoe het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg dienen te worden uitgevoerd zodat ze effectief en binnen de beleidsmatige en wettelijke kaders verlopen. Ook de kwaliteitskaders komen aan de orde. De betrokken zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Het uitvoeringskader is een landelijke standaard waarop zij aangesproken mogen worden.