Het RIVM heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een plan van aanpak gemaakt om de landelijke en (boven)regionale infectieziektebestrijding blijvend te versterken. Het plan is opgesteld op basis van bestaande evaluaties, reviews en advies rapporten. Het plan van aanpak is samen met artsen en verpleegkundigen van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en geschreven.

Hieronder leest u de belangrijkste punten uit het plan van aanpak:

1.    Versterken landelijke coördinatie medisch inhoudelijk bestrijdingsbeleid

Het Generiek draaiboek van de LCI is het draaiboek voor de voorbereiding van grootschalige infectieziektebestrijding in Nederland. De LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) past dit draaiboek aan op basis van geleerde lessen tijdens de COVID-19-pandemie en goede praktijkvoorbeelden uit de infectieziektebestrijding in Nederland en in andere landen. 

Risicobeoordeling en -management

Het uitwerken van een systematische en gestructureerde signaalverificatie en risicobeoordeling bij ‘emerging diseases’. Bij infectieziektebestrijding is het belangrijk dat je mogelijke signalen van een uitbraak snel oppikt en beoordeelt. Wat is er aan de hand en wat zijn de risico’s? Vooral bij zogeheten ‘emerging diseases’: ziektes die nog redelijk nieuw zijn en zich snel (kunnen) verspreiden.  

Bron- en contactonderzoek ( BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek))

BCO is een belangrijk instrument binnen de infectieziektebestrijding.  De geleerde lessen uit de COVID-19-pandemie zijn input om BCO te verbeteren. Bijvoorbeeld:

  • Hoe monitoren we van de kwaliteit van BCO.
  • Welke BCO-data zijn nodig.
  • Welke digitale ondersteuning is nodig.

Points of Entry (aangewezen havens, luchthavens)

De regionale partijen zijn een onderdeel binnen het Points of Entry (PoE) netwerk en spelen een belangrijke rol binnen de pandemische paraatheid en respons  in Nederland . Samenwerking met deze partijen wordt geïntensiveerd. Daarnaast zijn en zullen evaluaties worden uitgevoerd bij A- en B-(lucht)havens. De uitkomsten hiervan worden meegenomen en verwerkt in het LCI-draaiboek IHR.

Regionale (risico)communicatie, gedrag en interventies op maat

Bij (risico)communicatie is samenwerking nodig tussen medisch inhoudelijke experts en gedragsexperts; o.a. van de gedragsunit binnen het RIVM. Om communicatie en interventies  op maat te maken, op basis van inzichten in de sociale dynamiek, bijvoorbeeld in een bepaalde regio, is speciale expertise vereist. Deze inzichten zijn nodig om goede voorlichtingsmaterialen voor een doelgroep te maken. Het geeft ook inzicht in hoe we een doelgroep het beste kunnen bereiken en betrekken.

2.    Versterken bovenregionale samenwerking

Een goede verbinding tussen het landelijk beleid en de lokale uitvoering is essentieel. Ook in de evaluatierapporten van de COVID-19-pandemie wordt aangegeven dat naast investeren in de verbinding landelijk-regionaal ook de onderlinge bovenregionale samenwerking versterkt moet worden. Het doel is het verhogen van de uniformiteit en kwaliteit van de infectieziektebestrijding.
De LCI zal in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland de bestaande regionale ondersteuningsstructuur uitbreiden en daarmee de bovenregionale samenwerking stimuleren.

3.    Monitoring pandemische paraatheid

Hoe kunnen we aan de WHO-IHR WHO international health regulations (WHO international health regulations)-eisen voldoen? Is de huidige jaarlijkse rapportage (State Party self-assessment Annual Reporting (SPAR)) binnen de IHR International Health Regulations (International Health Regulations) geschikt om pandemische paraatheid te monitoren? Hoe kan deze monitoring verbeterd worden? Dat wordt uitgewerkt in dit onderdeel.

Uitwerking

Het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het plan van aanpak goedgekeurd. We starten nu met de uitwerking en invoering ervan. De GGD’en en GGD GHOR Nederland worden nauw betrokken. Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak werkt de LCI nauw samen de centra van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), de LFI en het ministerie van VWS.

Versie 10 oktober 2023