In het kader van een toekomstbestendig beleid voor pandemische paraatheid heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM verzocht om een plan van aanpak te maken voor het versterken van de surveillance van infectieziekten tijdens een uitbraak.

Het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM moet ook in de toekomst efficiënt, betrouwbaar en tijdig inzicht hebben in het voorkomen infectieziekten die mogelijk een risico voor de volksgezondheid zijn. Het CIb moet tijdig kunnen adviseren over preventie- en bestrijdingsmaatregelen zodat alle betrokkenen in de infectieziektebestrijding zich ook tijdig kunnen voorbereiden op de uitvoering ervan.

Onderdelen van het plan van aanpak

  1. Het opstellen van een visie en ambitie op het gebied van surveillance van infectieziekten: waar gaan we de komende jaren naar toe.
  2. Het inrichten van portfoliomanagement rondom de vele verbeterinitiatieven die er nu al zijn op het gebied van surveillance van infectieziekten. Deze initiatieven worden meer op elkaar afgestemd en er wordt gekeken naar hoe op een slimme, effectieve en efficiënte wijze samengewerkt kan worden binnen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, met andere organisatieonderdelen van het RIVM én met externe partners.
  3. Het thematisch uitwerken van de strategie voor de komende jaren.

Uitwerking

Deze opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat over het maken van een plan van aanpak en niet over de implementatie ervan. Het plan wordt opgesteld op basis van bestaande evaluaties, reviews en adviesrapporten. Direct betrokken partners (o.a. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)/VMML) worden geraadpleegd alsmede de centra binnen het CIb die onderzoek doen naar pandemische paraatheid op het gebied van zoönosen, diagnostiek en regionale en landelijke infectieziektebestrijding. 

Versie 1 november 2022