Betrouwbaarheid

Het RIVM heeft een gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse gedaan naar de nauwkeurigheid van de modelberekeningen.

OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) berekent de jaargemiddelde concentraties van SO2 en NOx landelijk gemiddeld met een onzekerheid (uitgedrukt als 1 standaarddeviatie) van ca. 15%. Voor NH3 is dit ca. 25%. Hierbij  is de onzekerheid in de gehanteerde emissies van deze stoffen meege­nomen. Voor concentraties op meer lokale schaal moeten de onzekerheden met een factor twee worden vermenigvuldigd.

De onzekerheden voor de landelijke schaal in de  berekening van de totale jaargemiddelde depositie is voor SOx 20%, voor NOy 25%, en voor NHx 30%. Voor de lokale schaal (individuele ecosystemen) is dit voor SOx 50%, voor NOy 60%, en voor NHx 95%. De grote onzekerheid in de depositie komt voornamelijk door de beperkte kennis van droge-depositiesnelheden.

De onzekerheidsschattingen zijn nog gebaseerd op berekeningen met een oudere OPS-versie en landelijke emissies met ruimtelijke resoluties van 5 bij 5 km kilometer (kilometer)2 (SO2 en NOx) en 0,5 bij 0,5 km2 (NH3). De resultaten zijn vergeleken met metingen uit het Landelijk Meetnet Luchtveront­reiniging.
Voor 2021  staat een update gepland van de onzekerheidsschattingen.