Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat sporten op deze velden veilig is. Het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden is praktisch verwaarloosbaar. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

Resultaten

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Er zitten veel stoffen in rubbergranulaat, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)'s), bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)), ftalaten (weekmakers), metalen en benzothiazolen (waaronder 2-MBT 2-mercaptobenzothiazol (2-mercaptobenzothiazol)).
  • Deze stoffen komen in zeer lage hoeveelheden uit het rubbergranulaat, waardoor het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is.
  • Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen leukemie, lymfklierkanker en sporten op kunstgras.
  • Inzichten uit eerder onderzoek dat het rubbergranulaat metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen, worden bevestigd. Vooral zink komt vrij als het granulaat jarenlang in contact staat met de bodem. Dit is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor organismen in de bodem en het oppervlaktewater.
  • De concentraties stoffen in rubbergranulaat voldoen aan de algemene Europese normen voor mengsels van stoffen. Als de normen voor consumentenproducten voor rubbergranulaat zouden gelden, dan zou een groot deel van de monsters vanwege de concentratie PAK’s net niet voldoen aan deze normen. Rubbergranulaat voldoet niet aan de norm voor speelgoed.
  • Op dit moment is de norm voor PAK’s in rubber consumentenproducten aanzienlijk strenger (een factor 100 tot 1.000) dan de mengselnorm die voor rubbergranulaat geldt. Gezien de aard van het gebruik van kunstgrasvelden, ook door jonge kinderen, is er vanuit gezondheidsperspectief behoefte aan gedegen onderbouwde normen voor rubbergranulaat.

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te krijgen op de vraag of sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarvoor zijn de volgende vragen onderzocht:

  1. Welke schadelijke stoffen zitten er in rubbergranulaat en in welke hoeveelheden?
  2. In welke mate kunnen sporters op kunstgrasvelden aan deze stoffen worden blootgesteld, en wat zijn de gezondheidsrisico’s hiervan?
  3. Wat is er bekend over de relatie tussen het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en leukemie en lymfeklierkanker?
  4. Hoe verhouden de gevonden concentraties van stoffen zich tot de wettelijke en andere normen?