Het RIVM laat zich bij het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden adviseren door twee klankbordgroepen: een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Het RIVM maakt vanuit een onafhankelijke positie keuzes over de opzet van het onderzoek en communiceert over de resultaten.

Maatschappelijke Klankbordgroep Rubbergranulaat

Veel organisaties, bedrijven en overheden hebben te maken met vragen over voetballen op kunstgras met rubbergranulaat. Het RIVM organiseert bijeenkomsten met maatschappelijke stakeholders om beelden en signalen uit te wisselen en informatie te delen over de voortgang van het onderzoek. Zo kan iedere organisatie, vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden tijdig en met de juiste kennis communiceren naar burgers en bestuurders.

In de Maatschappelijke Klankbordgroep Rubbergranulaat zijn vertegenwoordigd:

 • Directie Sport, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • Directie Veiligheid en Risico’s, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit – Bureau Risico Beoordeling
 • Portefeuillehouder Medische Milieukunde, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam
 • GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) NL, de koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureaus (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio)
 • VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland
 • KNVB Koninklijke Nederlandse VoetbalBond (Koninklijke Nederlandse VoetbalBond) (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond)
 • BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek)
 • Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
 • RecyBEM, Vereniging band en milieu

Vanuit het RIVM nemen deel de projectleider van het RIVM-onderzoek en het hoofd van de afdeling communicatie. Voorzitter van de klankbordgroep is Els van Schie, Directeur Milieu en Veiligheid RIVM. Het RIVM verzorgt de verslaglegging, de verslagen zijn openbaar en worden op de website gepubliceerd. Zie Verslagen in rechterkolom.

Wetenschappelijke Klankbordgroep Rubbergranulaat

De wetenschappelijke klankbordgroep bestaat uit negen experts met uiteenlopende expertises en draagt met hun adviezen bij aan de wetenschappelijke kwaliteit en borging van de onderzoeksresultaten.

De wetenschappelijke klankbordgroep rubbergranulaat geeft advies aan het onderzoeksteam over:

 • Aanpak en kwaliteit van het onderzoek
 • De presentatie en duiding van de resultaten (tussentijds en eindproduct)
 • De conclusies op basis van de resultaten (tussentijds en eindproduct)

Het RIVM  neemt de adviezen van de klankbordgroep in acht, waar mogelijk. Het RIVM maakt de uiteindelijke keuzes over het onderzoeksplan en de uitvoering van het onderzoek en is verantwoordelijk voor de resultaten en conclusies. Indien wordt afgeweken van het advies legt het RIVM schriftelijk verantwoording af aan de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit deskundigen met expertises op het terrein van de toxicologische blootstellingsschatting en risicobeoordeling, medische milieukunde, epidemiologie en analytische meetmethoden. Vanuit het RIVM nemen projectleiders van het RIVM-onderzoek deel en een Chief Scientific Officer. Het RIVM zit de bijeenkomsten voor en verzorgt de verslaglegging. De verslagen zijn openbaar en worden op de website en deze pagina gepubliceerd.

Focusgroepen burgers

Een aantal mensen heeft het RIVM benaderd met vragen en zorgen over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. We hebben ongeveer een kwart van hen uitgenodigd om deel te nemen aan groepsgesprekken. Twaalf van hen hebben daar gebruik van gemaakt.
Vanuit het RIVM nemen deel een moderator (gespreksleider), een inhoudelijk deskundige die de stand van zaken van het onderzoek kan toelichten, en een of twee observatoren voor de verslaglegging. De gesprekken zijn opgenomen en een verslag is beschikbaar.