Het RIVM (en STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research)) hebben zich bij het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden laten adviseren door twee klankbordgroepen: een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep. De klankbordgroepen droegen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek. Het RIVM maakt vanuit een onafhankelijke positie keuzes over de opzet van het onderzoek en communiceert over de resultaten.

Maatschappelijke klankbordgroep


Veel organisaties, bedrijven en overheden hebben te maken met vragen over voetbalvelden met rubbergranulaat. Het RIVM vond het belangrijk om signalen uit de maatschappij vooraf en tijdens het uitvoeren van het onderzoek mee te kunnen nemen. Ook wilde het RIVM tijdig informatie delen over de voortgang van het onderzoek met de betrokken organisaties. Daarom organiseerde het RIVM bijeenkomsten met maatschappelijke stakeholders om beelden en signalen uit te wisselen en informatie te delen over de voortgang van het onderzoek. Zo kon iedere organisatie, vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden tijdig en met de juiste kennis communiceren naar burgers en bestuurders. De verslagen van de bijeenkomsten zijn of worden gepubliceerd op de website. De Maatschappelijke Klankbordgroep Rubbergranulaat Milieu is driemaal bij elkaar geweest. In deze klankbordgroep waren vertegenwoordigd:

 • Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat))
 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland
 • De Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG)
 • Omgevingsdiensten
 • Unie van Waterschappen
 • De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research))
 • Recycling Netwerk
 • Rijkswaterstaat
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • BSNC, Branche Vereniging Sport- en Cultuurtechniek
 • RecyBEM, Vereniging band en milieu
 • KNVB Koninklijke Nederlandse VoetbalBond (Koninklijke Nederlandse VoetbalBond), Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Bij het samenstellen van de klankbordgroep is gestreefd naar een afspiegeling van maatschappelijke betrokkenen. In dit kader zijn organisaties uitgenodigd die betreffende stakeholders zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen en een taak of verantwoordelijkheid hebben naar de betrokkenen in de maatschappij.

Wetenschappelijke klankbordgroep


De wetenschappelijke klankbordgroep bestond uit vijf experts met uiteenlopende expertises. Zij droegen met hun adviezen bij aan de wetenschappelijke kwaliteit en borging van de onderzoeksresultaten.

De wetenschappelijke klankbordgroep rubbergranulaat gaf advies aan het onderzoeksteam over:

 • Aanpak en kwaliteit van het onderzoek
 • De presentatie en duiding van de resultaten (tussentijds en eindproduct)
 • De conclusies op basis van de resultaten (tussentijds en eindproduct)

Het RIVM heeft de adviezen van de klankbordgroep in acht genomen. Het RIVM maakte de uiteindelijke keuzes over het onderzoeksplan en de uitvoering van het onderzoek en was verantwoordelijk voor de resultaten en conclusies. Indien zou worden afgeweken van het advies, zou het RIVM schriftelijk verantwoording hebben afgelegd aan de klankbordgroep. Dit is echter niet nodig geweest.

De klankbordgroep bestond uit deskundigen met expertises op het terrein van bodemkunde, waterkwaliteit, ecotoxicologie en chemie. Vanuit het RIVM namen projectleider en onderzoekers deel. Het RIVM zat de bijeenkomsten voor en verzorgde de verslaglegging. De verslagen zijn openbaar en zijn of worden op deze pagina gepubliceerd.