De stoffen die aanwezig zijn in het rubbergranulaat in Nederland zijn vergeleken met de normen voor rubbergranulaat en met andere normen die voor deze stoffen kunnen gelden, zoals voor consumentenproducten, speelgoed en bodem.

De gemeten concentraties schadelijke stoffen in rubbergranulaat liggen ruim onder de algemene Europese normen voor mengsels. Rubbergranulaat is volgens de Europese stoffenregelgeving een ‘mengsel’. Andere voorbeelden van ‘mengsels’ (van stoffen) zijn schoonmaakproducten, verf en lijm. Voor mengsels gelden algemene concentratielimieten voor stoffen die kankerverwekkend zijn, schade aan het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) kunnen veroorzaken of schadelijk voor de voorplanting zijn. Het gaat onder andere om bepaalde PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, metalen, ftalaten en organische stoffen als benzeen.

Voor consumentenproducten gemaakt van rubber gelden veel strengere normen voor het PAK-gehalte (een factor 100 à 1.000 lager) dan voor mengsels. Voor speelgoed zijn de normen voor kankerverwekkende PAK’s nog een factor 2 strenger dan die voor consumentenproducten. De in dit onderzoek gemeten concentraties PAK’s in rubbergranulaat liggen in veel monsters (iets) boven de norm voor consumentenproducten en ook boven de norm voor speelgoed.

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Gezien de aard van het gebruik van kunstgrasvelden, ook door jonge kinderen, is er vanuit gezondheidsperspectief behoefte aan gedegen onderbouwde normen voor rubbergranulaat. Het restrictiedossier dat in juli 2018 is opgesteld, geeft invulling aan beide genoemde punten.

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) heeft in febrbuari 2017 onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat gepubliceerd. Het RIVM heeft de resultaten van het 'Onderzoek rubbergranulaat op sportvelden'uit 2016 actief ingebracht bij  ECHA.

ECHA doet nog onderzoek naar andere stoffen dan PAK's en naar milieurisico's (zie Veelgestelde vragen)