De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien gezond op in een veilige en beschermde omgeving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in september 2018 het ‘actieprogramma Kansrijke Start’ opgezet. Dit programma bestaat uit 3 actielijnen met verschillende activiteiten: vóór de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich specifiek op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het programma zet zich omwille van deze kinderen in op het verbeteren van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Het RIVM volgt in hoeverre activiteiten zijn ingezet en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt.

Inzicht in ontwikkeling 

Het RIVM monitort de doelen van het actieprogramma Kansrijke Start op basis van een indicatorenset. Gedurende de looptijd van het actieprogramma worden de cijfers van de indicatoren jaarlijks geactualiseerd en gerapporteerd. Een aantal van deze indicatoren zijn afkomstig uit de DIAPER dataset. Daarnaast organiseert het RIVM jaarlijks focusgroepen met onder andere gemeenten, zorg-, welzijn- en uitvoeringsorganisaties, en onderzoeks- en kennisinstituten.  Hiermee krijgen wij nog meer inzicht in de invoering en ervaringen met het actieprogramma Kansrijke Start. 

De monitor Kansrijke Start heeft tot nu toe vier factsheets opgeleverd:

  1. Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie (2019)
  2. Monitor Kansrijke Start 2019
  3. Monitor Kansrijke Start 2020
  4. Monitor Kansrijke Start 2021

Ondersteuning gemeenten 

Het RIVM ondersteunt in 2022 gemeenten bij hun lokale monitoring. Het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat daarbij centraal. Met elf gemeenten wordt regelmatig besproken welke ondersteuning er nodig is.  In themabijeenkomsten worden verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

In 2021 waren dit: 
1.    Ontwikkeling van een indicatorenset voor de lokale Monitor Kansrijke Start
2.    Inzicht in Kwetsbaarheid
3.    Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein
4.    Betrekken ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring

De uitgewerkte inhoud van de presentaties vindt u op de desbetreffende pagina’s.

Planning voor de bijeenkomsten in 2022:

27 september 2022 (11.00 – 12.30 u) ‘Monitoren en evalueren van de samenwerking rond Kansrijke Start’

We starten deze online bijeenkomst met een korte presentatie van mogelijkheden om (het proces naar) de samenwerking of lokale coalitie Kansrijke Start te  monitoren en evalueren. Vervolgens gaan we in gesprek met een tweetal  lokale coalities die  ervaring  hebben met het volgen/evalueren van de samenwerking. Er is voldoende ruime voor vragen en uitwisseling.

Deze bijeenkomst is deels een herhaling van de themasessie van juli 2021. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan. 

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.
Aanmelden

Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl 

11 oktober 2022 (11.00 – 12.30 u). ‘Lerend evalueren: hoe kun je ervaringsdeskundigen inzetten om te leren’

In de bijeenkomst presenteren we voorbeelden van participatief actiegericht onderzoek en inzet van ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring. Zowel onderzoekers, projectleiders van lokale coalities en ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben zullen je meenemen in hoe ze dit hebben aangepakt of hoe ze dit aan het inrichten zijn.  

Deze bijeenkomst is deels een herhaling van de themasessie van november 2021. Het is bedoeld  ter inspiratie voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan. 

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.
Aanmelden

Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl 

Publicaties

Factsheets op het thema Kansrijke Start:

Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie (2019)
Deze factsheet beschrijft de ontwikkeling van een kernset van indicatoren op basis waarvan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gemonitord kan worden. De indicatoren zijn opgesteld door middel van een Delphistudie met een panel van experts vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. 

Monitor Kansrijke Start 2019: Invoering van het actieprogramma en een meting van de uitgangssituatie 
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2019.  

Monitor Kansrijke Start 2020
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2020.

Indicatorenset voor Lokale Monitor Kansrijke Start: een Delphi-studie
De factsheet beschrijft de gevolgde methode en selectie van de indicatoren voor de lokale monitor Kansrijke Start en bevat de lokale indicatorenset. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio.

Monitor Kansrijke Start 2021
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2021.

Zie ook de pagina DIAPER