De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien gezond op in een veilige en beschermde omgeving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in september 2018 het ‘actieprogramma Kansrijke Start’ opgezet. Dit programma bestaat uit 3 actielijnen met verschillende activiteiten: vóór de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgt in hoeverre activiteiten zijn ingezet en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt. 

Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich specifiek op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het programma zet zich omwille van deze kinderen in op het verbeteren van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start sinds 2019.

Inzicht in ontwikkeling 

Het RIVM monitort de doelen van het actieprogramma Kansrijke Start op basis van een indicatorenset. Gedurende de looptijd van het actieprogramma worden de cijfers van de indicatoren jaarlijks geactualiseerd en gerapporteerd. Daarnaast organiseert het RIVM jaarlijks focusgroepen met onder andere gemeenten, zorg-, welzijn- en uitvoeringsorganisaties, en onderzoeks- en kennisinstituten.  Hiermee krijgen wij nog meer inzicht in de invoering en ervaringen met het actieprogramma Kansrijke Start. 

Ondersteuning gemeenten 

In 2021 ondersteunt het RIVM gemeenten bij hun lokale monitoring. Het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat daarbij centraal. Om te achterhalen waar ondersteuningsbehoeften liggen worden vier bijeenkomsten georganiseerd met elf gemeenten. Daarnaast worden in zes themabijeenkomsten  verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

In maart en mei 2021 hebben twee online bijeenkomsten plaatsgevonden die in het teken stonden van de wetenschappelijke Delphi studie voor de ontwikkeling van een indicatorenset  voor de lokale Monitor Kansrijke Start. De resultaten van deze wetenschappelijke studie zullen binnenkort via RIVM.nl gedeeld worden.  In april en juli 2021 hebben er twee online themabijeenkomsten plaatsgevonden als onderdeel van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start.  De uitgewerkte inhoud van de presentaties vindt u per thema: 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start: geef uw gegevens door via dit formulier

Neem contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl voor meer informatie!

Publicaties

De monitor heeft 3 factsheets opgeleverd:

 

Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie (2019)
Deze factsheet beschrijft de ontwikkeling van een kernset van indicatoren op basis waarvan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gemonitord kan worden. De indicatoren zijn opgesteld door middel van een Delphistudie met een panel van experts vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. 

 

Monitor Kansrijke Start 2019: Invoering van het actieprogramma en een meting van de uitgangssituatie 
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2019.  

 

Monitor Kansrijke Start 2020
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2020.