De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien gezond op in een veilige en beschermde omgeving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in september 2018 het ‘actieprogramma Kansrijke Start’ opgezet. Dit programma bestaat uit 3 actielijnen met verschillende activiteiten: vóór de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich specifiek op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het programma zet zich omwille van deze kinderen in op het verbeteren van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Het RIVM volgt in hoeverre activiteiten zijn ingezet en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt.

Inzicht in ontwikkeling 

Het RIVM monitort de doelen van het actieprogramma Kansrijke Start op basis van een indicatorenset. Gedurende de looptijd van het actieprogramma worden de cijfers van de indicatoren jaarlijks geactualiseerd en gerapporteerd. Een aantal van deze indicatoren zijn afkomstig uit de DIAPER dataset. Daarnaast organiseert het RIVM jaarlijks focusgroepen met onder andere gemeenten, zorg-, welzijn- en uitvoeringsorganisaties, en onderzoeks- en kennisinstituten.  Hiermee krijgen wij nog meer inzicht in de invoering en ervaringen met het actieprogramma Kansrijke Start. 

De monitor Kansrijke Start heeft tot nu toe vier factsheets opgeleverd:

  1. Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie (2019)
  2. Monitor Kansrijke Start 2019
  3. Monitor Kansrijke Start 2020
  4. Monitor Kansrijke Start 2021

Ondersteuning gemeenten 

Het RIVM ondersteunt gemeenten bij hun lokale monitoring. Het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat daarbij centraal. Met elf gemeenten wordt regelmatig besproken welke ondersteuning er nodig is. In themabijeenkomsten worden verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Op donderdag 13 april 2023 (10.00–11.15 uur) is er weer een (online) themabijeenkomst. Het onderwerp is “Hoe monitor je de invoering van een interventie?” In de bijeenkomst presenteren we verschillende voorbeelden van monitoren van de invoering van interventies. Onderzoekers en projectleiders van lokale coalities die hier ervaring mee hebben vertellen ons hoe ze dit hebben aangepakt of hoe ze dit gaan inrichten. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. 

De bijeenkomst is bedoeld ter inspiratie voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan.

Wilt u deze themasessie bijwonen? Meld u aan.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl.

De uitgewerkte inhoud van eerdere bijeenkomsten vindt u op de volgende pagina’s.

1.    Ontwikkeling van een indicatorenset voor de lokale Monitor Kansrijke Start
2.    Inzicht in Kwetsbaarheid
3.    Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein
4.    Betrekken ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring

Publicaties

Factsheets op het thema Kansrijke Start:

Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie (2019)
Deze factsheet beschrijft de ontwikkeling van een kernset van indicatoren op basis waarvan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gemonitord kan worden. De indicatoren zijn opgesteld door middel van een Delphistudie met een panel van experts vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. 

Monitor Kansrijke Start 2019: Invoering van het actieprogramma en een meting van de uitgangssituatie 
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2019.  

Monitor Kansrijke Start 2020
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2020.

Indicatorenset voor Lokale Monitor Kansrijke Start: een Delphi-studie
De factsheet beschrijft de gevolgde methode en selectie van de indicatoren voor de lokale monitor Kansrijke Start en bevat de lokale indicatorenset. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio.

Monitor Kansrijke Start 2021
Deze factsheet presenteert de cijfers van de vastgestelde indicatoren aan de hand van meest recent beschikbare gegevens in 2021.

Zie ook de pagina DIAPER