15 oktober 2020

Versie 5.0.0.0 van OPSOperationele Prioritaire Stoffen is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland- en GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland-berekeningen voor de rapportage 2020 uitgevoerd. De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn beschreven in het versieoverzicht.

15 maart 2019

Versie 4.5.2.2 van OPS is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2019 uitgevoerd.

15 maart 2018

Versie 4.5.2 van OPS is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2018 uitgevoerd.

5 juli 2017

Versie 4.5.1 van OPS is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2017 uitgevoerd.

10 mei 2016

Versie 4.5.0 van OPS is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2016 uitgevoerd.

28 mei 2015

Versie 4.4.4 van OPS is beschikbaar. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2015 uitgevoerd.

5 juni 2014

Versie 4.4.3 van OPS is beschikbaar gesteld. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen voor de rapportage 2014 uitgevoerd.

In deze versie zijn een aantal verbeteringen aangebracht. We noemen hier:

  • De implementatie van de pluimstijgingsformule is aangepast/gecorrigeerd. Dit leidt voor lage bronnen met significante warmte-inhoud, zoals binnenvaart, tot minder pluimstijging en daardoor hogere concentraties in de nabijheid. Lees meer …
  • De droge depositiesnelheid wordt niet meer berekend op basis van het dominante landgebruik binnen de 1x1 kmkilometer gridcel, maar wordt voor elke landgebruiksklasse apart berekend en vervolgens gemiddeld, gewogen met het aandeel van elk van de landgebruiksklassen. Landelijk gemiddeld is de invloed op de stikstofdepositie gering. Op gridcel niveau kunnen veranderingen tot enkele honderden molen per hectare optreden. Lees meer …
  • De verdeling van de emissie van wegverkeer over het etmaal is nu gedifferentieerd naar voertuigtype. In vergelijking met de oude generieke verdeling vindt vooral voor vrachtverkeer meer emissie plaats tijdens uren met (gemiddeld) gunstiger verspreidingscondities. Dit leidt tot lagere concentraties in de nabijheid van de weg. Lees meer …

 

27 maart 2014

Er is een geüpdate versie van de tool "Maak_bronbestand" (v1.6) beschikbaar. De belangrijkste verbetering bestaat eruit dat het OPS-bronbestand altijd wordt geschreven met een "punt" als decimaalscheidingsteken, ongeacht de settings hiervoor in Excel.

 

2 oktober 2013

Onder het menu item 'Tools' is een handige tool toegevoegd: "Importeer OPS output". Met deze tool kan de grid-uitvoer van het OPS-model worden ingelezen in Excel en geconverteerd naar een tabel. De eerste twee kolommen van de tabel bevatten de X- en Y-coördinaat van het midden van de gridcel, uitgedrukt in meters. De derde kolom bevat de door OPS berekende grootheid. Indien het OPS-outputbestand de uitkomsten van meerdere grootheden bevat, worden hiervoor aparte tabellen aangemaakt.

 

7 mei 2013

Per 7 mei 2013 is versie 4.3.16 van OPS beschikbaar gesteld. Met deze versie zijn de GCN- en GDN-berekeningen van de rapportage 2013 uitgevoerd.

Met deze versie wordt tevens gecorrigeerde meteostatistiek voor de jaren 2009 tot en met 2011 geleverd. Klik hier voor informatie over de fout in de eerder geleverde meteostatistiek voor deze jaren en het effect ervan op berekende concentraties en deposities van de belangrijkste componenten.

Er is een nieuw menu item ‘Tools’. Onder dit item worden handige tools bij het werken met OPS ter beschikking gesteld. We starten met het tool ‘maak_bronbestand’, waarmee vanuit Excel een OPS-bronbestand kan worden gegenereerd.