De adviescommissie geeft het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) team gevraagd en ongevraagd advies over de SNIV-surveillance. De adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen.

De adviescommissie bestaat uit de volgende deelnemers:

  • voorzitter namens Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters)
  • vertegenwoordigers van de afdeling EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten) van het RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding) (tevens secretaris van de commissie)
  • 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) van het RIVM/CIb
  • minimaal 2 vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen
  • 1 vertegenwoordiger namens de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en
  • afvaardigingen van de VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg), de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), Vilans en de SRI (Samenwerkingsverband richtlijnen infectiepreventie) 

De benoeming van de voorzitter geschied op voordracht van de Verenso. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de directeur van het RIVM/CIb. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming van de leden is mogelijk. Het secretariaat wordt door het RIVM/CIb verzorgd.