SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen heeft een adviescommissie om het SNIV team gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent de inhoud van de surveillance. De adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen.

De adviescommissie heeft de volgende samenstelling:

  • Voorzitter namens VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
  • Vertegenwoordigers van de afdeling EPICentrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CIbCentrum Infectieziektebestrijding (tevens secretaris van de commissie)
  • 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance van het RIVM/CIb
  • Minimaal 2 vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen
  • 1 vertegenwoordiger namens de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-en
  • Afvaardigingen van de VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, de NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, VIZVereniging voor Infectieziekten, Vilans en de WIPWerkgroep Infectiepreventie (werkgroep infectiepreventie)

De benoeming van de voorzitter geschied op voordracht van de Verenso. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de directeur van het RIVM/CIb. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming van de leden is mogelijk. Het secretariaat wordt door het RIVM/CIb verzorgd.