De adviescommissie geeft het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen team gevraagd en ongevraagd advies over de SNIV-surveillance. De adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen.

De adviescommissie bestaat uit de volgende deelnemers:

  • voorzitter namens VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
  • vertegenwoordigers van de afdeling EPICentrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CIbCentre for Infectious Disease Control (tevens secretaris van de commissie)
  • 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance van het RIVM/CIb
  • minimaal 2 vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen
  • 1 vertegenwoordiger namens de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-en
  • afvaardigingen van de VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, de NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, VIZVereniging voor Infectieziekten, Vilans en de WIPWerkgroep Infectiepreventie (werkgroep infectiepreventie)

De benoeming van de voorzitter geschied op voordracht van de Verenso. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de directeur van het RIVM/CIb. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming van de leden is mogelijk. Het secretariaat wordt door het RIVM/CIb verzorgd.