Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op 16 mei 2018 kennis genomen van de publicatie “Ammoniak in Nederland: Een noordoostelijke spelbreker” door Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp. Er is over de inhoud geen contact geweest tussen de auteurs en het RIVM.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is zich bewust van de situatie rond het meetpunt Vredepeel. De ammoniakmetingen zijn in de jaren ‘90 onder meer uit kostenoverwegingen toegevoegd aan het bestaande station Vredepeel. Er is niet gekozen om een nieuw meetpunt op te zetten.

In analyses houdt het RIVM rekening met het feit dat de metingen op Vredepeel lokaal beïnvloed worden door ammoniakbronnen. Zo worden de metingen niet gebruikt in de kalibratie van de depositieberekeningen die gebruikt worden in de PAS en de Grootschalige Depositie Kaarten.
In de trend van de ammoniakconcentratie over Nederland worden de metingen van Vredepeel wel meegenomen. Daarin is Vredepeel echter  slechts één van de 35 meetlokaties . Daarnaast wordt in de trendanalyse rekening gehouden met het concentratieniveau op de meetlocaties (er vindt normering plaats op de gemiddelde concentratie). Het effect van een individueel station op de landelijke trend in de ammoniakconcentratie in Nederland is daardoor zeer beperkt.

In de huidige meetstrategie voor ammoniak verricht het RIVM op vele plaatsen, met eenvoudige monstername metingen,  het Meetnet Ammoniak In Natuurgebieden (MAN) . Deze metingen worden vervolgens geijkt aan de metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LMLLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit). Belangrijkste functie van de zes LML-stations waaronder Vredepeel, is daarmee dus te fungeren als referentiemetingen voor het MAN. In deze referentiemetingen spelen lokale invloeden geen rol.

De onderzoeken die het RIVM op basis van de metingen uitvoert ter onderbouwing of evaluatie van het ammoniakbeleid worden dus nauwelijks beïnvloed door specifieke omgevingsomstandigheden bij het meetstation Vredepeel. Het RIVM deelt de conclusies van de publicatie van Rotgers en Hanekamp dan ook niet.