Algemene informatie over stikstof, ammoniak en stikstofoxiden vind je op www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/stikstof. Vind je op onze website niet wat je zoekt? Stel je vraag aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu via het contactformulier of bel 030-274

Stikstof (N2stikstofgas) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Het gas stikstof is niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook andere deeltjes in de lucht waarin stikstof zit, die wel schadelijk zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOxStikstofoxiden) en ammoniak (NH3ammoniak). Over deze stoffen hebben we het als we het hebben over de stikstofproblematiek. Meer informatie over stikstof vind je op www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/stikstof.


Ammoniak is ook een gas. Het is een verbinding van stikstof en waterstof (NH3). Het ontstaat in de lucht en heeft een sterke geur. Ammoniak is vooral schadelijk voor de natuur. Meer informatie over ammoniak vind je op www.rivm.nl/stikstof
 

Teveel stikstofoxiden in de lucht is schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longklachten en astma hebben er last van. Teveel ammoniak is ook schadelijk voor de mens. Maar in de buitenlucht is de ammoniakconcentratie bijna nooit zo hoog. 
Ammoniak is vooral schadelijk voor de natuur omdat planten en de bodem ammoniak opnemen. Zo komt er teveel van in natuurgebieden: de bodem wordt er rijker door. Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor. Zo verdringen de brandnetels bijvoorbeeld de orchideeën. Daarmee verdwijnen ook dieren die van die zeldzame planten leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) slechter wordt.
 

De schadelijke verbindingen van stikstof zijn stikstofoxiden en als ammoniak. Stikstofoxiden komen voornamelijk uit uitlaatgassen in het verkeer en uit de industrie. Ammoniak komt voornamelijk uit de landbouw. Doordat boeren hun land bemesten met dierlijk mest en kunstmest. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt bij hoeveel er waar en door welke activiteiten wordt uitgestoten. Die informatie staat op www.emissieregisratie.nl
Op het Compendium voor de leefomgeving  vind je meer informatie over de bronnen van stikstofoxiden- en ammoniak: www.clo.nl

Ammoniak blijft  enkele uren in de lucht hangen, bijvoorbeeld na het uitrijden van mest op een landbouwgebied. Als het dan waait, kan de ammoniak enkele tientallen kilometers verderop terechtkomen, bijvoorbeeld in een natuurgebied. 

Elk habitattype (type natuur) kent een Kritische Depositiewaarde (KDW). De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofdepositie. Een habitattype wordt als stikstofgevoelig aangemerkt als de KDW lager is dan 2400 mol per hectare per jaar. Als de daadwerkelijke stikstofdepositie hoger is dan de KDW, spreken we van overbelasting door stikstof.

Vragen over gezondheid en weersomstandigheden

Ik heb vaak stankoverlast van landbouwbedrijven in de buurt. Is dat schadelijk?

Ammoniak heeft een sterke geur, sommige mensen vinden dat heel vervelend. Maar de geur op zich is niet schadelijk voor de gezondheid.