Technologische ontwikkelingen op het gebied van nanomaterialen volgen elkaar snel op. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie-nano) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is in 2007 opgericht om mogelijke risico’s voor de gezondheid van mens en milieu goed in kaart te brengen.

De positie van KIR-nano is uniek: het legt de verbinding tussen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, (ontwikkelingen in) wetgeving en maatschappelijke vraagstukken. Het brengt kennis en onderzoeksvelden bij elkaar en vertaalt de adviezen voor beleid. Met deze kennis kunnen bestaande wettelijke kaders die toezien op de veiligheid van stoffen en producten met nanotechnologie, worden verbeterd. Vervolgens maakt het deze kennis toegankelijk en begrijpelijk voor het algemeen publiek, beleidsmakers en professionals.

Als kenniscentrum doet KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie-nano zelf géén wetenschappelijk onderzoek. Wel is er een nauwe samenwerking en uitwisseling met het onderzoeksveld, zowel binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als (inter)nationaal. KIR-nano onderhoudt dan ook een uitgebreid (inter)nationaal netwerk.

Wat zijn de taken van KIR-Nano?

  • Signaleren van ontwikkelingen rond nanotechnologie en de risico’s daarin voor mens en milieu. Voor de mens richt KIR-nano zich op de risico’s van nanomaterialen voor de werknemer, consumenten en patiënten. Het gaat daarbij om arbeidsomstandigheden, voeding, consumentenproducten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De focus voor milieu ligt op de emissie van nanomaterialen, van de productie- tot de afvalfase. Daarbij is het belangrijk in welk milieucompartiment (bodem, water of lucht) een nanomateriaal terecht komt en welk effect het heeft op organismen.
  • Adviseren aan departementen. Dit is veelal op verzoek van de departementen, bijvoorbeeld bij Tweede Kamervragen of incidenten.
  • Participeren in (inter)nationaal overleg. KIR-nano vertegenwoordigt Nederland onder meer in de mondiale ISO- en OESO-werkgroep(en) over risico’s van nanotechnologie. Ook participeert KIR-nano in diverse Europese activiteiten rond risico’s van nanomaterialen, bijvoorbeeld via het EU Nanosafety cluster, REACH CASG-Nano, ECHA European Chemicals Agency NanoMaterials Expert Group, de EFSA 'network and working group on nanotechnologies in food and feed' of het wetenschappelijk comité van de Europese Commissie dat zich bezighoudt met ‘health, environment and emerging risks’ (SCHEER) . Nationaal neemt KIR-nano deel aan de  interdepartementale werkgroep ‘risico’s van nanotechnologie’ (IWR), waarin verschillende ministeries zijn vertegenwoordigd. aan het Arbodeskundigen platform en het NVWA deskundigenplatform nanotechnologie. Ook organiseert KIR-nano bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis op het gebeid van nanomedische toepassingen.
  • Informeren van departementen, professionals en andere geïnteresseerden over mogelijke risico’s van nanotechnologie. Drie keer per jaar brengt KIR-nano een signaleringsbrief uit over huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van risico’s van nanotechnologie. Verder levert KIR-nano bijdragen aan bijeenkomsten (lezingen, workshops) over mogelijke risico’s.