Leveranciers van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen dienen informatie aan te leveren over hun producten.

De regels waaraan die informatie moet voldoen staan in de Tabaks- en rookwarenwet die op 20 mei 2016 in werking is getreden. Deze wet vervangt de Tabakswet.
Zie voor meer informatie het onderwerp roken op de website van de rijksoverheid.

Waar moet de informatie worden ingediend?

  • Deze wetgeving verplicht producenten en importeurs om informatie te verstrekken aan de Europese Commissie en de overheid.
  • De Europese Commissie heeft een systeem opgesteld waar de Nederlandse overheid gebruik van maakt: het EUEuropean Union Common Entry Gate Systeem (EU-CEG).
  • Producenten en importeurs dienen hun informatie in het EU-CEG in.
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt de informatie uit het EU-CEG voor de Minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verwerkt de ingevulde informatie.

Wanneer moet de informatie worden ingediend?

  • Voor tabaksproducten: voordat een nieuw of gewijzigd product in de handel wordt gebracht in Nederland. Voor een serie producten is de termijn vier maanden van tevoren, voor één product is de termijn een maand.
  • Voor nieuwsoortige tabaksproducten: zes maanden voor de beoogde datum van in de handel brengen in Nederland.
  • Voor voor roken bestemde kruidenproducten: voordat een nieuw of gewijzigd product in de handel wordt gebracht in Nederland. Voor een serie producten is de termijn vier maanden van tevoren, voor één product is de termijn een maand.
  • Voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen - zowel met als zonder nicotine - : zes maanden voor de beoogde datum van in de handel brengen in Nederland. Voor elke substantiële verandering van het product wordt een nieuwe kennisgeving gedaan.
  • Gegevens  over de verkoop van producten in het voorgaande jaar, opgesplitst per merk en type product: jaarlijks (uiterlijk op 15 juni).
  • Informatie over voorkeuren van consumentengroepen, wijze van verkoop van de producten en samenvattingen van eventuele marktonderzoeken: binnen een redelijke termijn nadat zij bij de producent of importeur bekend zijn geworden. Bij een redelijke termijn moet gedacht worden aan 2 maanden.  

Waar is meer informatie te vinden over de in te dienen gegevens?

Waar kunnen vragen worden gesteld?